Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Regulamin

REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO

Ds.- 1 „Jelonek”, Ds.- 3 „Rogaś”, Ds.- 4 „Sarna”

na okres 25.05.2020-30.09.2020

W związku z ustanowieniem określonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz zasad funkcjonowania domów studenta w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie domów studenckich w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19, ustala się poniższy regulamin na okres   25.05.2020-30.09.2020:

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dom Studencki jest miejscem nauki i wypoczynku.
 2. Dom Studencki i obiekty towarzyszące winny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców.
 3. Na okres 25.05.2020-30.09.2020 (wakacje akademickie w Domach Studenckich na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”) ustala się szczególne zasady korzystania z Domu Studenckiego i obiektów towarzyszących.
 4. Zobowiązuje się studentów kwaterowanych i zakwaterowanych w Domu Studenckim do stałego posiadania i uzupełniania środków dezynfekujących odpowiedniej jakości i skuteczności, przeznaczonych do mycia rąk i powierzchni wspólnych w segmencie mieszkalnym.
 5. Administracja Domu Studenckiego zapewnia środki dezynfekujące, przeznaczone do mycia rąk przy wejściu do holu akademika oraz informuje, że w Domu Studenta DS. 3, w holu głównym można odpłatnie nabyć środki ochrony osobistej (np. maseczki), a na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” funkcjonuje sklep zajmujący się sprzedażą odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej.
 6. Zabrania się wstępu do budynku Domu Studenckiego osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynikającego z wystąpienia u niej jednego lub więcej objawów choroby COVID-19 w postaci:

a)     podwyższonej do 37,50C i więcej temperatury ciała,

b)     trudności w oddychaniu,

c)     kaszlu

d)     zaburzenia w funkcjonowaniu.

W przypadku stwierdzenia powyższych objawów przez pracownika Domu Studenta, uprawnieni są oni do uniemożliwienia wstępu tej osobie na teren Domu Studenta, zgłoszenia zdarzenia Kierownikowi Domu Studenckiego lub Kierownikowi Osiedla i zastosowanie odpowiednich procedur publikowanych przez GIS, ewentualnie podjęcie koniecznych i rozsądnych innych działań w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych i lokalowych w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia zarażeniem.

Administracja Domu Studenckiego umieszcza w widocznych miejscach informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi twarzy, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego oraz informacje o numerach telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

II  KWATEROWANIE STUDENTÓW

 1. Zakwaterowanie w Domu Studenckim dokonuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez studenta pobytu w Domu Studenckim po przerwaniu roku akademickiego, tj. od dnia 25.05.2020 roku. Miejsce przyznawane jest na okres do 30.09.2020 roku.
 2. Student zgłaszający się do zakwaterowania we wskazanym wyżej okresie zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a)     dowód osobisty,

b)     paszport w przypadku studentów zagranicznych, 

c)     aktualne 2 zdjęcia legitymacyjne

d)    deklarację stanowiącą załącznik do Regulaminu

chyba, że student pozostaje w Domu Studenta w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscu zamieszkania wskazanym na okres wakacyjny przez Kierownika Domu Studenckiego bezpośrednio po przerwaniu roku akademickiego.

 1. Zakwaterowanie w pokojach studenckich odbywa się z zachowaniem – w miarę możliwości – zasady przebywania w jednym pokoju (dwu-, trzyosobowym) jednej osoby, chyba, że względy rodzinne lub wspólne gospodarstwo osób kwaterowanych uzasadniają pobyt w jednym pokoju dwóch osób. Ponieważ w Domu Studenckim są segmenty składające się z dwóch pokoi, w segmencie – w miarę możliwości – kwaterowane będą łącznie dwie osoby, dla których jest  węzeł sanitarny i pomieszczenie kuchenne.
 2. Ponieważ mieszkańcy danego segmentu w Domu Studenckim korzystają z jednego węzła sanitarnego i jednego pomieszczenia kuchennego, mają oni obowiązek szczególnego dbania o stan higieniczny tych pomieszczeń, unikania przebywania w aneksie kuchennym w jednym czasie, odpowiedniego, rozdzielnego korzystania z urządzeń kuchennych (lodówki, zlewu itp.), rygorystycznego stosowania się do instrukcji zachowania zasad higieny w tych pomieszczeniach, w szczególności każdorazowego dezynfekowania powierzchni, z którymi się stykali (blaty kuchenne, zlewy, baterie, uchwyty, włączniki, naczynia i urządzenia wspólne, podłogi, urządzania w sanitariatach i łazienkach po każdorazowym użyciu). Instrukcje są wywieszone w każdym segmencie w widocznym miejscu.         
 3. Student, przed zakwaterowaniem, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Domu Studenckiego i niniejszym Regulaminem wydanym na okres 25.05.2020-30.09.2020 oraz innymi przepisami dotyczącymi pobytu w Domu Studenckiego, w tym wszystkimi szczegółowymi instrukcjami wydanymi w związku z trwającym okresem epidemii.
 4. Wysokość opłat za pobyt w Domu Studenckim określa Decyzja Kierownika Zakładu Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.

 Cennik opłat zamieszczony jest na stronie internetowej Osiedla

  http: //www.osiedleprzyjazn.pl

 1. Kierownik Domu Studenckiego jest uprawniony do przekwaterowania studenta pozostającego w pokoju po przerwaniu roku akademickiego do innego pokoju w ramach tego samego Domu Studenckiego lub – w porozumieniu z Kierownikiem innego Domu Studenckiego – do innego Domu Studenckiego na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.
 2. Administracja Domu Studenckiego nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy studenta, które znajdują się na terenie obiektu.

10.  Administracja Domu Studenckiego zapewnia możliwość odbioru rzeczy pozostawionych w pokojach studenckich przez studentów, którzy opuścili pokoje w związku ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w związku z epidemią i nie deklarują powrotu do tych lub innych pokoi w okresie wakacji.  Osoby zakwaterowane na okres wakacji, które opuszczają pokoje na dzień 30.09.2020 roku są zobowiązane do usunięcia wszystkich swoich rzeczy osobistych wniesionych do pokoju/segmentu, opróżnienia lodówki oraz szafek kuchennych z wszelkich przechowywanych tam produktów, wyczyszczenia i zdezynfekowania urządzeń do przechowywania żywności pod rygorem niezwłocznego dokonania tych czynności przez pracowników Domu Studenckiego i bezwzględnego obciążenia kosztami tych czynności studenta.

11.  W uzasadnionych przypadkach pracownicy Domu Studenckiego, podczas nieobecności mieszkańców aneksu mieszkalnego, oraz bez ich zgody mają prawo wejść do pokoju.

12.  W przypadku naruszenia Regulaminu Domu Studenckiego mieszkaniec winien opuścić budynek ze skutkiem natychmiastowym. W pozostałych przypadkach student powinien zwolnić miejsce w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia przez administrację.

13.  Studenci, którzy są zakwaterowani w Domu Studenckim są zobowiązani do podpisania umowy o najem miejsca w pokoju ( dotyczy to studentów, którzy będą zakwaterowani na rok akademicki 2020/2021)

 

III  PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO 

 1. Mieszkańcy Domu Studenckiego mają prawo do:

a)     korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń w obiekcie przeznaczonych do użytku wspólnego zgodnie z ich przeznaczeniem, jednak z zachowaniem ograniczeń narzuconych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa wydane w czasie epidemii (zachowanie dystansu społecznego, nieprzekraczanie maksymalnej ilości osób przebywających w jednym czasie w jednym pomieszczeniu, zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań, imprez w pomieszczeniach wspólnych itp.). Instrukcja o ilości osób, które w pomieszczeniach wspólnych mogą przebywać w jednym czasie zostanie umieszczona w widocznym miejscu. W pomieszczeniach wspólnych może jednocześnie przebywać następująca ilość osób:

 • w Sali telewizyjnej – 5 osób z zachowaniem odstępu co najmniej 2 m od osoby
 • w Sali cichej nauki – 1 osoba
 • w korytarzach, holu – należy zachować odstęp co najmniej 2 m od osoby
 • w pralni, suszarni – 1 osoba w każdym pomieszczeniu

b)     zmiany wystroju i urządzenia pokoju za zgodą administracji obiektu, o ile student zajmuje dany pokój niewyłącznie w okresie wakacji akademickich i z uwzględnieniem zasad obostrzeń sanitarno-higienicznych związanych ze stanem epidemii

c)     złożenia skargi do administracji obiektu na współlokatora aneksu mieszkalnego za naruszenie Regulaminu pobytu w Domu Studenckim, w szczególności zasad Regulaminu wydanego w związku ze stanem epidemii

d)     bezpłatnego korzystania z akademickiej sieci internetowej

2. Mieszkańcy Domu Studenckiego zobowiązani są do:

a)     przestrzegania wszelkich przepisów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń i decyzji obowiązujących na terenie Domu Studenckiego i Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

b)     okazywania karty mieszkańca na żądanie administracji i recepcji Domu Studenckiego. W przypadku zagubienia karty mieszkańca koszt wykonania duplikatu wynosi 20,00 zł/ netto

c)     pozostawienia kluczy od pokoju i aneksu mieszkalnego w recepcji Domu Studenckiego. Klucze wydawane są przez recepcję na podstawie karty mieszkańca po uprzedniej dezynfekcji kluczy. W przypadku zagubienia kluczy do pokoju lub aneksu mieszkaniec Domu Studenckiego będzie obciążony kosztami wymiany zamków i dorobienia kluczy

d)     przestrzegania zasad bhp i ochrony ppoż. oraz niezwłocznego zgłaszania do administracji obiektu wszelkich zagrożeń w tym zakresie; przestrzegania najwyższych standardów sanitarno-higienicznych narzuconych w związku z ograniczaniem możliwości roznoszenia zakażeń COVID-19

e)     w przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia COVID-19 – niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa Domu Studenckiego lub kierownictwa Osiedla i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik Domu Studenckiego, Kierownik Osiedla lub inny wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania, o ile student nie podjął tego kontaktu samodzielnie; wtedy informuje Kierownika Domu Studenckiego lub Kierownika Osiedla o podjętych samodzielnych działaniach.

f)      każdorazowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku z zastosowaniem instrukcji dezynfekcji rąk

g)     zakrywania przy pomocy odpowiedniej odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa pod rygorem zgłoszenia konieczności zastosowania wobec osób nieprzestrzegających tych zasad sankcji karnych na podstawie kodeksu wykroczeń (mandat karny do 500,00 zł) lub w postępowaniu administracyjnym (grzywna w kwocie od 5.000,00 do 30.000,00 zł). Odkrywanie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, umożliwienia komunikowania się z osoba głuchą lub głuchoniemą lub w przypadkach, gdy osoba ze względu na stan zdrowia nie mogą lub nie są w stanie samodzielnie zakrywać ust i nosa. Zasady te nie obowiązują w czasie przebywania w pokoju studenta

h)     poruszania się na terenie części wspólnych (w tym korytarzy, wind itp.) Domu Studenckiego w jednorazowych rękawiczkach i nie pozostawiania ich lub porzucania w miejscach ogólnodostępnych

i)      zgłaszania do recepcji budynku wszelkich awarii i usterek w instalacjach stanowiących wyposażenie aneksu mieszkalnego oraz budynku

Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wejście do pokoju lub aneksu mieszkalnego podczas nieobecności mieszkańców do czasu usunięcia uszkodzenia. Niezgłoszenie usterki lub awarii, która spowoduje zniszczenie wyposażenia pokoju (aneksu mieszkalnego) lub infrastruktury obiektu spowoduje obciążenie materialne mieszkańca pokoju (aneksu).

j)      terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu Studenckim w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty należy wnosić wyłącznie przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie na najem miejsca studenckiego

k)     szanowania mienia stanowiącego wyposażenie pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu

l)      trzymania w porządku i czystości pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu

m)   odpowiedniego eksploatowania urządzeń stanowiących wyposażenie pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu

n)     przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22ºº - 6ºº

o)     podporządkowania się decyzjom i zaleceniom administracji w zakresie czystości i porządku w obiekcie

p)     powiadomienie Kierownika Domu Studenckiego o zamiarze wykwaterowania:

 – do końca miesiąca, ze skutkiem na 15 – go następnego miesiąc

 - do 15 - go danego miesiąca, ze skutkiem na ostatni dzień danego miesiąca

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje pobranie opłaty za następne 15 dni.

 1. Student nie ma prawa:

a)     przyjmowania jakichkolwiek gości i wprowadzania na teren Domu Studenckiego osób niezakwaterowanych w Domu Studenckim; oprócz konsekwencji osobistych dla studenta umożliwiającego pobyt kogokolwiek w pokoju studenckim lub na terenie Domu Studenckiego, za nielegalny pobyt gościa niebędącego mieszkańcem Domu Studenckiego, student zostaje obciążony opłatą w kwocie doby hotelowej zgodnie cennikiem zatwierdzonym Decyzją Kierownika Zakładu. Należność za nielegalny nocleg reguluje student, u którego przebywał gość, dokonując tej wpłaty przelewem  na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie. Nielegalny pobyt gościa odnotowany jest w książce dyżurów w recepcji Domu Studenckiego przez portiera,  który stwierdził zaistnienie takiego zdarzenia. Pracownik administracji/recepcjonista ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Domu Studenckiego osobie  nielegalnie przebywającej na terenie Domu Studenckiego.

b)     zamawiania dostaw towarów i produktów z miejscem odbioru w recepcji Domu Studenckiego

c)     przebywania poza pokojem studenckim bez zakrytych ust i nosa, poza przypadkami przewidzianymi w punkcie III.2.f).

 1. Mieszkaniec Domu Studenckiego ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju oraz segmentu.
 2. Za wszelkie zawinione uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia pokoju, aneksu, pomieszczeń wspólnych przeznaczonych do ogólnego użytku, mieszkańcy odpowiadają materialnie. W przypadku niewykrycia sprawcy, administracja Domu Studenckiego może obciążyć część mieszkańców kosztami naprawy uszkodzeń.
 3. W Domu Studenckim zabrania się:

a)     samowolnej przebudowy wszelkich instalacji będących na wyposażeniu pokoju oraz aneksu,

b)     wymiany zamków, zakładania dodatkowych zamków, dorabia kluczy do pokoju czy aneksu (bez zgody administracji),

c)     używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź wypoczynek,

d)     umieszczanie ogłoszeń, napisów itp. poza miejscem do tego celu przeznaczonym,

e)     prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej,

f)      palenia papierosów, wzniecania ognia pod jakakolwiek postacią,

g)     produkcji, wnoszenia, rozprowadzania oraz spożywania alkoholu,

h)     używania w pokojach oraz aneksie kuchenek gazowych, grzałek oraz grzejników elektrycznych,

i)      wprowadzania i przechowywania zwierząt,

j)      posiadania i rozpowszechniania narkotyków oraz substancji, które mogą być podstawą do wytwarzania narkotyków,

k)     przebywania na terenie Domu Studenckiego osób posiadających narkotyki, handlujących nimi, udostępniających środki odurzające lub nakłaniających do ich zażywania,

l)      wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogą spowodować zapchanie instalacji kanalizacyjnej,

m)   wyrzucanie przez okna butelek, niedopałków papierosów, śmieci, petard, fajerwerków, lampionów i innych przedmiotów, w tym zużytych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe)

n)     prowadzenia na terenie Domu Studenckiego gier hazardowych,

o)     udostępniania bez zgody współlokatora lub mieszkańców aneksu miejsca w pokoju osobom trzecim w czasie ich nieobecności (nawet innym mieszkańcom danego domu Studenckiego)

p)     grillowania na balkonach Domów Studenckich oraz na terenie patio położonym między Ds-3 "Rogaś" i Ds- 4"Sarna".

1,W celu zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami przemieszczającymi się po ciągach komunikacyjnych, Administracja wprowadza oznakowanie w formie graficznej i/lub tablic informacyjnych „Zachowaj bezpieczny odstęp”. Ogranicza się przemieszczanie studentów po Domu Studenckim w innych celach, niż konieczność dotarcia z lub do wyjścia z budynku.

 

IV  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO.

 1.  W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu mieszkańcy Domu Studenckiego ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.
 2. Mieszkaniec Domu Studenckiego może być pozbawiony miejsca w następujących przypadkach:

a)     skreślenia z listy studentów

b)     zakończenia nauki

c)     naruszenia regulaminu Domu Studenckiego, niniejszego Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących na terenie Domu Studenckiego i Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

d)     w wyniku celowego uszkodzenia bądź kradzieży mienia Domu Studenckiego lub jego mieszkańca

e)     naruszenia nietykalności osobistej osób przebywających na terenie budynku

f)      odstąpienia przydzielonego przez uczelnię miejsca osobie nieuprawnionej do zamieszkania w Domu Studenckim lub umożliwienia korzystania z miejsc w pokojach studenckich osobom trzecim bez zachowania reżimu narzuconego stanem epidemii lub wbrew decyzjom Kierownika Domu Studenckiego

g)     zalegania (mimo upomnienia) z opłatami za pobyt w Domu Studenckim (ponad jeden miesiąc)

h)     świadomego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budynku, w tym zagrożenia epidemicznego wynikającego z nieprzestrzegania zasad sanitarno-higienicznych, kontaktów z innymi osobami zdrowymi i chorymi oraz pozostającymi w kwarantannie

i)      nieprzestrzegania stanu sanitarnego w pokoju lub aneksie powodując inne zagrożenie epidemiologiczne.

 

V   WYKWATEROWANIE MIESZKAŃCA

 1. Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany:

a)     zdać pobrane indywidualne wyposażenie pokoju do magazynu

b)     pozostawić pokój, aneks (kuchnia, przedpokój, WC, natrysk) w należytym porządku i w stanie niepogorszonym, niż przed zakwaterowaniem, w szczególności – ze względów sanitarno-higienicznych - usunąć wszystkie rzeczy z pokoju i produkty żywnościowe z aneksu kuchennego

     Do  obowiązku mieszkańca przed wykwaterowaniem należy posprzątanie pokoju oraz segmentu /kuchni, przedpokoju, łazienki, WC/ bez względu na termin/kolejność wyprowadzki mieszkańców.

c)     zdać pokój, aneks w obecności pracownika administracji budynku

d)     pokryć koszty napraw w przypadku stwierdzenia zniszczeń w zajmowanym pokoju, aneksie lub pomieszczeniach ogólnodostępnych

e)     uregulować należne opłaty (dostarczyć dokument przelewu)

f)      zdać kartę mieszkańca

g)     potwierdzić na umowie najmu otrzymanej w dniu zakwaterowania miejsce najbliższego pobytu (na wypadek konieczności ustalenia listy osób i ich miejsca aktualnego pobytu w razie stwierdzenia kontaktu lub dla ustalenia istnienia kontaktu studenta opuszczającego akademik z osobą, u której stwierdzono w ciągu 2-3 tygodni zakażenie COVID-19; konieczność odbycia kwarantanny)

 1. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad wykwaterowania kaucja, o której jest mowa w punkcie II Regulaminu, zostanie zatrzymana przez Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
 2. Po wykwaterowaniu Kierownik Domu Studenta sporządza rozliczenie kaucji, o której mowa w punkcie II Regulaminu.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Domu Studenckim znajduje się pomieszczenie (izolatka) przeznaczone na pozostawienie w nim osoby, co do której powzięto podejrzenie zarażenia COVID-19 lub która z jakichkolwiek powodów związanych z zagrożeniem epidemicznym powinna zostać natychmiast odizolowana. W pomieszczeniu tym znajduje się niezbędne wyposażenie mieszkalne oraz zestaw środków dezynfekujących oraz ochrony indywidualnej (maska, płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe itp.)
 2. W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby medyczne konieczności nałożenia na studenta przebywającego w Domu Studenckim kwarantanny, lub zaistnienia przypadku pozostawania w obrębie Domu Studenckiego osoby zarażonej COVID-19 lecz bez konieczności przebywania w szpitalu, każdy taki przypadek musi być zgłoszony Kierownikowi Domu Studenckiego i odpowiednio udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz odpowiednimi zaleceniami medycznymi. Osoba poddana kwarantannie i osoba przechodząca chorobę w Domu Studenckim podlega wszelkim reżimom określonym przez prawo powszechnie obowiązujące i podlega odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie narzuconych obostrzeń. W skrajnych przypadkach osoba niestosująca się do zasad kwarantanny lub izolacji może być zobowiązana do opuszczenia w warunkach bezpiecznych Domu Studenckiego organizując taki medyczny transport na własny koszt i własnym staraniem i ponosząc pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia komukolwiek szkody materialnej lub osobistej.
 3. W sprawach administracyjnych należy kontaktować się z pracownikami Domu Studenckiego lub administracją Osiedla w sposób telefoniczny lub mailowy (kontakt na stronie internetowej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”).
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu Domu Studenckiego należy do Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu są podejmowane przez Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
 6. Kierownik Domu Studenckiego oraz każdy inny pracownik administracji zobowiązany jest do interweniowania w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przede wszystkim sobie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym.
 7. Regulamin jest wywieszony w języku polskim i angielskim w Domu Studenckim na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zakładu www.osiedleprzyjazn.pl  w zakładce  Studenci
 8. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 roku.

                                                                                                                                                                                      Kierownik Osiedla Akademickiego

                                                                                                                                                                                                      "Przyjaźń"

                                                                                                                                                                                               Janusz Łagowski

 

Warszawa 2020.05.22

 

REGULAMIN DOMU STUDENCKIEGO W BUDYNKACH STAREJ ZABUDOWY

na okres 25.05.2020-30.09.2020

W związku z ustanowieniem określonych zakazów, nakazów i ograniczeń oraz zasad funkcjonowania domów studenckich w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom przebywającym na terenie domów studenckich w związku z występującym stanem epidemii COVID-19 wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19, ustala się poniższy regulamin na okres  25.05.2020-30.09.2020:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Budynki studenckie są miejscem nauki i wypoczynku. Zespół budynków studenckich starej zabudowy jest Domem Studenckim w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Budynki studenckie winny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców.
 3. Na okres 25.05.2020-30.09.2020 (wakacje akademickie w zasobach akademickich na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”) ustala się szczególne zasady korzystania z Domów Studenckich i obiektów towarzyszących.
 4. Zobowiązuje się studentów kwaterowanych i zakwaterowanych w Domu Studenckim do stałego posiadania i uzupełniania środków dezynfekujących odpowiedniej jakości i skuteczności, przeznaczonych do mycia rąk i powierzchni wspólnych w pokoju mieszkalnym.
 5. Administracja Domu Studenckiego zapewnia środki dezynfekujące, przeznaczone do mycia rąk przy wejściu do każdego budynku zajmowanego przez studentów na starej zabudowie  i informuje, że w Domu Studenckim DS. 3 w holu głównym można odpłatnie nabyć środki ochrony osobistej (np. maseczki), a na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” funkcjonuje sklep zajmujący się sprzedażą odzieży ochronnej oraz środków ochrony osobistej.
 6. Zabrania się wstępu do budynku Domu Studenckiego osobie, co do której zachodzi podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynikającego z wystąpienia u niej jednego lub więcej objawów choroby COVID-18 w postaci:

a)     podwyższonej do 37,50C i więcej temperatury ciała,

b)     trudności w oddychaniu,

c)     kaszlu

d)     zaburzenia w funkcjonowaniu.

W przypadku stwierdzenia powyższych objawów przez pracownika Domu Studenckiego na skutek zgłoszenia takiego przypadku przez osobę zamieszkałą w danym budynku lub jakąkolwiek inna osobę, pracownik uprawniony jest do uniemożliwienia wstępu tej osobie na teren budynku, zgłoszenia zdarzenia Kierownikowi Domu Studenckiego lub Kierownikowi Osiedla i zastosowanie odpowiednich procedur publikowanych przez GIS, ewentualnie podjęcie koniecznych i rozsądnych innych działań w miarę posiadanych możliwości organizacyjnych i lokalowych w celu ograniczenia lub wyeliminowania zagrożenia zarażeniem.

Administracja Domu Studenckiego umieszcza w widocznych miejscach informacje o konieczności ścisłego przestrzegania określonych zasad dotyczących higieny rąk, higieny podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania dłońmi twarzy, bezwzględnego unikania bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego oraz informacje o numerach telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.

 

II. KWATEROWANIE STUDENTÓW

 1. Zakwaterowanie w Domu Studenckim dokonuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez studenta pobytu w Domu Studenckim po przerwaniu roku akademickiego, tj. od dnia 25.05.2020 roku. Miejsce przyznawane jest na okres do 30.09.2020 roku.
 2. Student zgłaszający się do zakwaterowania zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a)     dowód wpłat za pobyt w Domu Studenckim /wysokość kwoty określona w Decyzji Kierownika Zakładu /

b)     nr rachunku bankowego, na który będą dokonywane wpłaty przez Zakład (zwrot kaucji lub nadpłata za pobyt)

c)     dowód osobisty

d)     paszport w przypadku studentów zagranicznych

e)     kwestionariusz osobowy

f)      kartę pobytu czasowego (w przypadku studentów zagranicznych)

g)     aktualne zdjęcie legitymacyjne

h)    deklarację stanowiącą załącznik do Regulaminu

chyba, że student pozostaje w Domu Studenckim w dotychczasowym miejscu zamieszkania lub w miejscu zamieszkania wskazanym na okres wakacyjny przez Kierownika Domu Studenckiego bezpośrednio po przerwaniu roku akademickiego.

 1. Zakwaterowanie w pokojach studenckich odbywa się z zachowaniem – w miarę możliwości – zasady przebywania w jednym pokoju (dwu) jednej osoby, chyba, że względy rodzinne lub wspólne gospodarstwo osób kwaterowanych uzasadniają pobyt w jednym pokoju dwóch osób.  
 2. Ponieważ mieszkańcy danego budynku korzystają z jednego węzła sanitarnego (WC, natryski), mają oni obowiązek szczególnego dbania o stan higieniczny tych pomieszczeń, unikania przebywania w pomieszczeniu wspólnym w jednym czasie, odpowiedniego, rozdzielnego korzystania z urządzeń, rygorystycznego stosowania się do instrukcji zachowania zasad higieny w tych pomieszczeniach, w szczególności każdorazowego dezynfekowania powierzchni, z którymi się stykali (umywalki, natryski, baterie, powierzchnie płaskie, uchwyty, włączniki, podłogi, urządzania w sanitariatach po każdorazowym użyciu). Instrukcje są wywieszone w każdym pomieszczeniu wspólnym w widocznym miejscu.
 3. Student, przed zakwaterowaniem, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Domu Studenckiego i niniejszym Regulaminem wydanym na okres 25.05.2020-30.09.2020 oraz innymi przepisami dotyczącymi pobytu w Domu Studenckiego, w tym wszystkimi szczegółowymi instrukcjami wydanymi w związku z trwającym okresem epidemii.
 4. Wysokość opłat za pobyt w Domu Studenckim określa Decyzja Kierownika Zakładu Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.

 Cennik opłat zamieszczony jest na stronie internetowej Osiedla

      http: //www.osiedleprzyjazn.pl w zakładce Studenci.

 1.  Kierownik Domu Studenckiego jest uprawniony do przekwaterowania mieszkańca pozostającego w pokoju po przerwaniu roku akademickiego do innego pokoju w ramach tego samego Domu Studenckiego lub – w porozumieniu z Kierownikiem innego Domu Studenckiego – do innego Domu Studenckiego na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.
 2. Administracja Domu Studenckiego nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy studenta, które znajdują się na terenie obiektu.

10.  Administracja Domu Studenckiego zapewnia możliwość odbioru rzeczy pozostawionych w pokojach studenckich przez studentów, którzy opuścili pokoje w związku ze szczególnymi przepisami obowiązującymi w związku z epidemią i nie deklarują powrotu do tych pokoi w okresie wakacji.  Osoby zakwaterowane na okres wakacji, które opuszczają pokoje na dzień 30.09.2020 roku są zobowiązane do usunięcia wszystkich swoich rzeczy osobistych wniesionych do pokoju/segmentu, opróżnienia lodówki oraz szafek kuchennych z wszelkich przechowywanych tam produktów, wyczyszczenia i zdezynfekowania urządzeń do przechowywania żywności pod rygorem niezwłocznego dokonania tych czynności przez pracowników Domu Studenckiego i bezwzględnego obciążenia kosztami tych czynności studenta.

11.  W uzasadnionych przypadkach pracownicy Domu Studenckiego, podczas nieobecności mieszkańców pokoju mieszkalnego, oraz bez ich zgody mają prawo wejść do pokoju.

12.  W przypadku naruszenia Regulaminu Domu Studenckiego mieszkaniec winien opuścić budynek ze skutkiem natychmiastowym. W pozostałych przypadkach student powinien zwolnić miejsce w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia przez administrację.

13.  Studenci, którzy są zakwaterowani w Domu Studenckim są zobowiązani do podpisania umowy o najem miejsca w pokoju.

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO 

 1.  Mieszkańcy Domu Studenckiego mają prawo do:

a)     korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń w obiekcie przeznaczonych do użytku wspólnego zgodnie z ich przeznaczeniem, jednak z zachowaniem ograniczeń narzuconych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa wydane w czasie epidemii (zachowanie dystansu społecznego, nieprzekraczanie maksymalnej ilości osób przebywających w jednym czasie w jednym pomieszczeniu, zakaz organizowania jakichkolwiek spotkań, imprez w pokojach.). Instrukcja o ilości osób, które w pomieszczeniach wspólnych mogą przebywać w jednym czasie zostanie umieszczona w widocznym miejscu.  W korytarzach budynków studenckich oraz w korytarzu budynku administracyjnego nr 63 w godzinach przyjęć interesantów należy zachować odstęp co najmniej 2 m od osoby.

b)     zmiany wystroju i urządzenia pokoju za zgodą administracji obiektu znajdującej się w budynku nr 63, o ile student zajmuje dany pokój niewyłącznie w okresie wakacji akademickich i z uwzględnieniem zasad obostrzeń sanitarno-higienicznych związanych ze stanem epidemii

c)     złożenia skargi do administracji Domu Studenckiego budynek nr 63 na współlokatorów pokoju lub budynku za naruszenie regulaminu pobytu w Domu Studenckim, w szczególności zasad Regulaminu wydanego w związku ze stanem epidemii

d)     bezpłatnego korzystania z akademickiej sieci internetowej.

 1. Mieszkańcy Domu Studenckiego zobowiązani są do:

a)     przestrzegania wszelkich przepisów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń i decyzji obowiązujących na terenie Domu Studenckiego i Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

b)     przestrzegania zasad bhp i ochrony ppoż. oraz niezwłocznego zgłaszania do administracji obiektu wszelkich zagrożeń w tym zakresie; przestrzegania najwyższych standardów sanitarno-higienicznych narzuconych w związku z ograniczaniem możliwości roznoszenia zakażeń COVID-19

c)     każdorazowej dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku z zastosowaniem instrukcji dezynfekcji rąk

d)     zakrywania przy pomocy odpowiedniej odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy ust i nosa pod rygorem zgłoszenia konieczności zastosowania wobec osób nieprzestrzegających tych zasad sankcji karnych na podstawie kodeksu wykroczeń (mandat karny do 500,00 zł) lub w postępowaniu administracyjnym (grzywna w kwocie od 5.000,00 do 30.000,00 zł). Odkrywanie ust i nosa jest możliwe w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, umożliwienia komunikowania się z osoba głuchą lub głuchoniemą lub w przypadkach, gdy osoba ze względu na stan zdrowia nie mogą lub nie są w stanie samodzielnie zakrywać ust i nosa. Zasady te nie obowiązują w czasie przebywania w pokoju studenta

e)     w przypadku zauważenia u siebie objawów chorobowych wskazujących na możliwość zarażenia COVID-19 – niezwłocznego zgłoszenia tego faktu telefonicznie do kierownictwa Domu Studenckiego lub kierownictwa Osiedla i powstrzymania się od przemieszczania po częściach wspólnych budynku. Kierownik Domu Studenckiego, Kierownik Osiedla lub inny wyznaczony przez niego pracownik kontaktuje się z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologiczną w celu ustalenia dalszego postępowania, o ile student nie podjął tego kontaktu samodzielnie; wtedy informuje Kierownika Domu Studenckiego lub Kierownika Osiedla o podjętych samodzielnych działaniach.

f)      poruszania się na terenie części wspólnych (w tym korytarzy, pomieszczeń sanitariatów) Domu Studenckiego w jednorazowych rękawiczkach i nie pozostawiania ich lub porzucania w miejscach ogólnodostępnych

g)     zgłaszania w administracji:  budynek nr 63, wszelkich awarii i usterek w instalacjach stanowiących wyposażenie aneksu mieszkalnego oraz budynku

Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wejście do pokoju lub aneksu mieszkalnego podczas nieobecności mieszkańców do czasu usunięcia uszkodzenia. Niezgłoszenie usterki lub awarii, która spowoduje zniszczenie wyposażenia pokoju lub infrastruktury obiektu spowoduje obciążenie materialne mieszkańca pokoju .

h)     terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu Studenckim w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty należy wnosić wyłącznie przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie na najem miejsca studenckiego

i)      szanowania mienia stanowiącego wyposażenie pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu

j)      trzymania w porządku i czystości pokoju oraz pomieszczeń wspólnych obiektu

k)     odpowiedniego eksploatowania urządzeń stanowiących wyposażenie pokoju oraz pomieszczeń wspólnych obiektu

l)      przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22ºº - 6ºº

m)   podporządkowania się decyzjom i zaleceniom administracji w zakresie czystości i porządku w obiekcie

n)     powiadomienie Kierownika Domu Studenckiego o zamiarze wykwaterowania:

-  do końca miesiąca, ze skutkiem na 15 – go następnego miesiąca

 - do 15 - go danego miesiąca, ze skutkiem na ostatni dzień danego miesiąca

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje pobranie opłaty za następne 15 dni.

 1. Mieszkaniec nie ma prawa:

a)     przyjmowania jakichkolwiek gości i wprowadzania na teren Domu Studenckiego osób niezakwaterowanych w Domu Studenckim; oprócz konsekwencji osobistych dla studenta umożliwiającego pobyt kogokolwiek w pokoju studenckim lub w budynku, za nielegalny pobyt gościa niebędącego mieszkańcem Domu Studenckiego, student zostaje obciążony opłatą w kwocie doby hotelowej zgodnie cennikiem zatwierdzonym Decyzją Kierownika Zakładu. Należność za nielegalny nocleg reguluje student, u którego przebywał gość, dokonując tej wpłaty przelewem  na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie.   Pracownik administracji ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Domu Studenckiego osobie nielegalnie przebywającej na terenie Domu Studenckiego.

b)     przebywania poza pokojem studenckim bez zakrytych ust i nosa, poza przypadkami przewidzianymi w punkcie III.2.d).

 1. Mieszkaniec Domu Studenckiego ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju i budynku.
 2. Za wszelkie zawinione uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia pokoju, pomieszczeń wspólnych przeznaczonych do ogólnego użytku, mieszkańcy odpowiadają materialnie. W przypadku niewykrycia sprawcy, administracja Domu Studenckiego może obciążyć część mieszkańców kosztami naprawy uszkodzeń.
 3. W Domu Studenckim zabrania się:

a)     samowolnej przebudowy wszelkich instalacji będących na wyposażeniu pokoju,

b)     wymiany zamków, zakładania dodatkowych zamków, dorabia kluczy do pokoju i budynku (bez zgody administracji),

c)     używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź wypoczynek,

d)     umieszczanie ogłoszeń, napisów itp. poza miejscem do tego celu przeznaczonym,

e)     prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej,

f)      palenia papierosów, wzniecania ognia pod jakąkolwiek postacią,

g)     produkcji, wnoszenia, rozprowadzania oraz spożywania alkoholu,

h)     używania w pokojach kuchenek gazowych, grzałek oraz grzejników elektrycznych,

i)      wprowadzania i przechowywania zwierząt,

j)      posiadania i rozpowszechniania narkotyków oraz substancji, które mogą być podstawą do wytwarzania narkotyków,

k)     przebywania na terenie Domu Studenckiego osób posiadających narkotyki, handlujących nimi, udostępniających środki odurzające lub nakłaniających do ich zażywania,

l)      wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogą spowodować zapchanie instalacji kanalizacyjnej,

m)   wyrzucanie przez okna butelek, niedopałków papierosów, śmieci, petard, fajerwerków, lampionów i innych przedmiotów, w tym zużytych środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe)

n)     prowadzenia na terenie Domu Studenckiego gier hazardowych,

 • o)     udostępniania bez zgody mieszkańców miejsca w pokoju osobom trzecim w czasie ich nieobecności (nawet innym mieszkańcom danego Domu Studenckiego)

p)     grillowania.

 1. W celu zachowania bezpiecznego odstępu pomiędzy osobami przemieszczającymi się po ciągach komunikacyjnych, Administracja wprowadza oznakowanie w formie graficznej i/lub tablic informacyjnych „Zachowaj bezpieczny odstęp”. Ogranicza się przemieszczanie studentów po budynku w innych celach, niż konieczność dotarcia z lub do wyjścia z budynku.

 

IV  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO.

 1. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu mieszkańcy Domu Studenckiego ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.
 2. Mieszkaniec Domu Studenckiego może być pozbawiony miejsca w następujących przypadkach:

a)     skreślenia z listy studentów

b)     zakończenia nauki

c)     naruszenia regulaminu Domu Studenckiego, niniejszego Regulaminu lub innych przepisów obowiązujących na terenie Domu Studenckiego i Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

d)     w wyniku celowego uszkodzenia bądź kradzieży mienia Domu Studenckiego lub jego mieszkańca

e)     naruszenia nietykalności osobistej osób przebywających na terenie budynku

f)      odstąpienia przydzielonego przez uczelnię miejsca osobie nieuprawnionej do zamieszkania w Domu Studenckim lub umożliwienia korzystania z miejsc w pokojach studenckich osobom trzecim bez zachowania reżimu narzuconego stanem epidemii lub wbrew decyzjom Kierownika Domu Studenckiego

g)     zalegania (mimo upomnienia) z opłatami za pobyt w Domu Studenckim (ponad jeden miesiąc)

h)     świadomego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budynku, w tym zagrożenia epidemicznego wynikającego z nieprzestrzegania zasad sanitarno-higienicznych, kontaktów z innymi osobami zdrowymi i chorymi oraz pozostającymi w kwarantannie

i)      nieprzestrzegania stanu sanitarnego w pokoju lub aneksie powodując inne zagrożenie epidemiologiczne.

 

V  WYKWATEROWANIE MIESZKAŃCA

 1. Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany:

a)     zdać pobrane indywidualne wyposażenie pokoju do magazynu

b)     pozostawić pokój w należytym porządku i w stanie niepogorszonym, niż przed zakwaterowaniem, w szczególności – ze względów sanitarno-higienicznych - usunąć wszystkie rzeczy i produkty żywnościowe z pokoju.

c)     zdać pokój w obecności pracownika administracji budynku

d)     pokryć koszty napraw w przypadku stwierdzenia zniszczeń w zajmowanym pokoju lub pomieszczeniach ogólnodostępnych

e)     uregulować należne opłaty (dostarczyć dokument przelewu)

f)      zdać kartę mieszkańca; w przypadku zagubienia karty pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł..

g)     potwierdzić na umowie najmu otrzymanej w dniu zakwaterowania miejsce najbliższego pobytu (na wypadek konieczności ustalenia listy osób i ich miejsca aktualnego pobytu w razie stwierdzenia kontaktu lub dla ustalenia istnienia kontaktu studenta opuszczającego akademik z osobą, u której stwierdzono w ciągu 2-3 tygodni zakażenie COVID-19; konieczność odbycia kwarantanny)

 1. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad wykwaterowania kaucja, o której jest mowa w punkcie II Regulaminu, zostanie zatrzymana przez Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
 2. Po wykwaterowaniu Kierownik Domu Studenckiego sporządza rozliczenie kaucji, o której mowa w punkcie II Regulaminu.

 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. W każdym budynku studenckim starej zabudowy znajduje się jedno pomieszczenie (izolatka) przeznaczone na pozostawienie w nim osoby, co do której powzięto podejrzenie zarażenia COVID-19 lub która z jakichkolwiek powodów związanych z zagrożeniem epidemicznym powinna zostać natychmiast odizolowana. W pomieszczeniu tym znajduje się niezbędne wyposażenie mieszkalne oraz zestaw środków dezynfekujących oraz ochrony indywidualnej (maska, płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe itp.)
 2. W przypadku stwierdzenia przez odpowiednie służby medyczne konieczności nałożenia na studenta przebywającego w Domu Studenckim kwarantanny, lub zaistnienia przypadku pozostawania w obrębie Domu Studenckiego osoby zarażonej COVID-19 lecz bez konieczności przebywania w szpitalu, każdy taki przypadek musi być zgłoszony Kierownikowi Domu Studenckiego i odpowiednio udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz odpowiednimi zaleceniami medycznymi. Osoba poddana kwarantannie i osoba przechodząca chorobę w Domu Studenckim podlega wszelkim reżimom określonym przez prawo powszechnie obowiązujące i podlega odpowiedzialności karnej za nieprzestrzeganie narzuconych obostrzeń. W skrajnych przypadkach osoba niestosująca się do zasad kwarantanny lub izolacji może być zobowiązana do opuszczenia w warunkach bezpiecznych Domu Studenckiego organizując taki medyczny transport na własny koszt i własnym staraniem i ponosząc pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia komukolwiek szkody materialnej lub osobistej.
 3. W sprawach administracyjnych należy kontaktować się z pracownikami Domu Studenckiego lub administracją Osiedla w sposób telefoniczny lub mailowy (kontakt na stronie internetowej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”).
 4. Ostateczna interpretacja regulaminu Domu Studenckiego należy do Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
 5. Wszelkie zmiany Regulaminu są podejmowane przez Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
 6. Kierownik Domu Studenckiego oraz każdy inny pracownik administracji zobowiązany jest do interweniowania w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego z uwzględnieniem konieczności zapewnienia przede wszystkim sobie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniem epidemicznym.
 7. Regulamin jest wywieszony w języku polskim i angielskim w Domu Studenckim na tablicy ogłoszeń w budynku nr 63 oraz zamieszczony na stronie internetowej Zakładu www.osiedleprzyjazn.pl w zakładce Studenci
 8. Regulamin obowiązuje od 25 maja 2020 roku.

 

                                                                                                                                                                                                   Kierownik Osiedla Akademickiego

                                                                                                                                                                                                               "Przyjaźń"

                                                                                                                                                                                                             Janusz Łagowski