Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Regulamin przydziału miejsc

REGULAMIN

PRZYDZIAŁU MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

A.P.S. Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Regulamin reguluje zasady przydziału miejsc;

 - Wyższym Szkołom Publicznym.
 - Wyższym Szkołom nie Publicznym.
 - Studentom, którzy nie otrzymali skierowania z Uczelni.

§ 2.

W rozumieniu mniejszego regulaminu

 1. Uczelnią nazywamy:
 - Wyższą Szkołę Publiczną.
 - Wyższą Szkołę nie Publiczną.

  2. Osiedlem nazywamy:
- Osiedle Akademickie „Przyjaźń”

Rok akademicki

§ 1.

 1. Najemcami domów Ds.-1 „Jelonek”, Ds. -3 „Rogaś”, Ds.- 3 „Sarna”, domów studenckich starej zabudowy są studenci;
 • Studiów dziennych,
 • Studiów wieczorowych,
 • Doktoranci.
 1. O przydział miejsc w domach studenckich położonych na terenie Osiedla mogą ubiegać się wszystkie Uczelnie;
 2. Przydział miejsc Uczelni następuje w oparciu:
 • Przesłane Osiedlu zapotrzebowanie na rezerwację miejsc;
 • Analizę wykorzystania przez Uczelnię miejsc w poprzednim roku akademickim;
 • Opinię kierowników domów studenckich.
 1. Przyznany uczelni limit potwierdzany jest Umową o rezerwację zawartą między Osiedlem a Uczelnią.
 1. Umowa z Uczelnią zawierana jest na okres trwania roku akademickiego to jest od dnia 01 października danego roku do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
 2. Umowę z ramienia Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń” podpisuje Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Rektor lub Kanclerz uczelni, z którą zawierana jest umowa.

§ 2.

 1. Odpłatność za pobyt w domu studenckim określa Decyzja Kierownika Zakładu, którą zatwierdza Kanclerz A.P.S.
 2. Opłatność za pobyt wnoszona jest miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca.
 3. Zasady innych płatności za pobyt oraz zwrotu nadpłaty określa „Regulamin Kwaterowania i pobytu Studentów” w domach studenckich Osiedla.

§ 3.

 1. Studenci, którzy otrzymali przydział miejsca z uczelni powinni zgłosić się do zakwaterowania w domu studenckim do dnia 02 października danego roku akademickiego i posiadać;
 • Dokument stwierdzający tożsamość ( lub ważna legitymacja studencka).
 • Dowód wpłaty za pobyt w domu studenckim zgodnie z cennikiem.

Wysokość opłaty określa Decyzja Kierownika Zakładu która umieszczona jest na stronie internetowej Osiedla -http://www.osiedleprzyjazn.pl

 • Dwa zdjęcia.
 • Pieniądze na opłacenie pobytu za pierwszy miesiąc oraz na opłacenie kaucji
 1. Studenci są kwaterowani na podstawie listy przesłanej przez uczelnię.
 2.  Studenci, którzy nie mogą zakwaterować się do 02 października powinni powiadomić kierownika domu studenckiego o późniejszym terminie przybycia;
 3. W przypadku, gdy Uczelnia nie wykorzysta do 02 października przyznanego limitu miejsc, miejsca te przechodzą na rzecz Osiedla.

§ 4.

 1. Niewykorzystane przez Uczelnię miejsca przeznaczone są dla studentów, którzy nie otrzymali skierowania z Uczelni.
 2. Przydział wolnych miejsc odbywa się komisyjnie w oparciu o złożone podanie (druk dostępny w domach studenckich oraz na stronie internetowej Osiedla) bez załączników w postaci dokumentów potwierdzających sytuację materialną.
 3. Podanie należy składać w terminie od 01 czerwca do 01 września każdego roku akademickiego na jeden z poniższych sposobów:
 • Osobiście w sekretariacie Osiedla.
 • Pocztą na adres A.P.S. Zakład osiedle Akademickie „Przyjaźń”, 01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 3.
 • Pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ osiedleprzyjazn.pl 
 • Kierownikom domów studenckich.
 1. Wpisanie wyłącznie jednej nazwy domu studenckiego w podaniu oznacza, iż przy przyznawaniu miejsca dla studenta brany jest pod uwagę wyłącznie jeden wskazany akademik. Jeśli student chce by były rozpatrzone również inne akademiki, to powinien wpisać ich nazwę.
 1. Podanie powinno zawierać.
 • Imię nazwisko, adres zamieszkania;
 • Nr rachunku bankowego
 • Nazwę Uczelni;
 • Nazwę wydziału i rok nauki.
 1.  Pierwszeństwo w otrzymaniu miejsca mają studenci, którzy;
 • W poprzednim roku akademickim mieszkali na terenie domów studenckich Osiedla
 • Systematycznie i w obowiązujących terminach wnosili opłatę za pobyt.
 • Nie naruszali regulaminu domu studenta i wykazali się odpowiednim zachowaniem.
 1. Miejsce w domu studenckim nie przysługuje studentowi, który
 • W poprzednim roku akademicki został dyscyplinarnie usunięty z domu studenta
 • W przypadku negatywnej opinii kierownika domu studenta.
 1. W skład komisji rozpatrującej podania o przyznanie miejsca w domach studenckich wchodzą:
 • Kierownik Zakładu a w przypadku jego nieobecności zastępca.
 • Kierownicy domów studenckich.

§ 5.

W domach studenckich Osiedla w okresie roku akademickiego prowadzona jest działalność hotelowa – wydzielone pokoje gościnne dla; studentów studiujących zaocznie, rodziców studentów, gości studentów.

Okres Wakacji

§ 1.

 1. W okresie od dnia 01 lipca do 10. września kwaterowanie studentów odbywa się na zasadach hotelowych.
 2. Pierwszeństwo w zakwaterowaniu mają studenci.
 3. Odpłatność za pobyt w okresie wakacji określa odrębna Decyzja Kierownika Osiedla.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2011 roku.

 

Informacje pod numerami telefonów:

DS 1       Jelonek      22/ 487 1512
DS 3       Rogaś        22/ 487 1532
DS 4       Sarna         22/487 1542