Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Regulamin

.REGULAMIN DOMU STUDENTA

Ds.- 1 „Jelonek”, Ds.- 3 „Rogaś”, Ds.- 4 „Sarna”

 

I   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dom Studencki jest miejscem nauki i wypoczynku.
2. Dom studencki i obiekty towarzyszące winny być przedmiotem szczególnej ochrony i troski mieszkańców.

II   KWATEROWNIE STUDENTÓW

1.  Zakwaterowanie w Domu Studenckim dokonuje się na podstawie listy dostarczonej przez właściwą uczelnię. Miejsce przyznawane jest na okres roku akademickiego.

2.  Student zgłaszający się do zakwaterowania zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

a) Dowód wpłaty za pobyt w domu studenckim /wysokość kwoty określona w Decyzji Kierownika Zakładu/,

b) Dowód osobisty,

c) Paszport w przypadku studentów zagranicznych, 

d) Kwestionariusz osobowy, 

e) Kartę pobytu czasowego (w przypadku studentów zagranicznych), 

f)  Aktualne 2 zdjęcia legitymacyjne. 

3. Student przed zakwaterowaniem jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi pobytu w Domu Studenta.

4. Wysokość opłat za pobyt w Domu Studenckim określa Decyzja Kierownika Zakładu Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” oraz regulamin kwaterowania. Cennik opłat i

   regulamin kwaterowania zamieszczony jest na stronie internetowej Osiedla http://www.osiedleprzyjazn.pl

5. Kaucja zwracana jest mieszkańcowi w kwocie określonej w Decyzji Kierownika Zakładu bez opłaty dodatkowej /która pozostaje w Zakładzie/, Kaucja zostaje przekazywana

   przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta w terminie 30 dni od dnia wykwaterowania się z domu studenckiego w całości, lub pomniejszoną o kwotę            ewentualnych roszczeń, które wynikają z zobowiązań finansowych wobec Domu Studenckiego oraz powstałych szkód z winy studenta.

6. Kierownik Domu Studenckiego w celu efektywnego wykorzystania miejsc jest uprawniony, w uzasadnionych przypadkach przekwaterować mieszkańca do innego pokoju.

7. Administracja Domu Studenckiego nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy studenta, które znajdują się na terenie obiektu.

8. W uzasadnionych przypadkach pracownicy Domu Studenckiego podczas nieobecności mieszkańców aneksu mieszkalnego oraz bez ich zgody mają prawo wejść do pokoju.

9. Student traci prawo do zamieszkania w Domu Studenckim w przypadku:

a) Zalegania z opłatami ponad jeden miesiąc, 

b) Skreślenia z listy studentów, 

c) Zakończenia nauki, 

d) Naruszania regulaminu Domu Studenckiego. 

10. W przypadku naruszenia regulaminu Domu Studenta mieszkaniec winien opuścić budynek ze skutkiem natychmiastowym. W pozostałych przypadkach student powinien           zwolnić miejsce w ciągu 7 dni od pisemnego powiadomienia przez administrację.

11  Studenci, którzy są zakwaterowani w Domu Studenckim są zobowiązani do podpisania umowy o najem miejsca w pokoju.

 

III   PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO ORAZ GOŚCI STUDENTA

1.  Mieszkańcy Domu Studenckiego mają prawo do:

a)  Korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń w obiekcie przeznaczonych do użytku wspólnego zgodnie z ich przeznaczeniem,

b)  Zmiany wystroju i urządzenia pokoju za zgoda administracji obiektu,

c)  Wymiany pościeli,

d)  Organizowania spotkań okolicznościowych (bezalkoholowych) za zgodą administracji obiektu. Zgoda wydawana jest pisemnie

    przez kierownika domu studenckiego lub jego zastępcę osobie która wystąpiła z prośbą o zorganizowanie spotkania.

e)  Przyjmowania gości w godzinach ustalonych przez administrację obiektu,

f)  Złożenia skargi do administracji obiektu na współlokatorów aneksu mieszkalnego za naruszenie regulaminu pobytu w Domu Studenckim,

g)  Bezpłatnego korzystania z akademickiej sieci internetowej.

2.  Mieszkańcy Domu Studenckiego zobowiązani są do:

a)  Przestrzegania niniejszego regulaminu,

b)  Okazywania karty mieszkańca na żądanie administracji i recepcji Domu Studenckiego. W przypadku zagubienia karty mieszkańca koszt wykonania duplikatu wynosi

     20,00 zł.,

c)  Pozostawienia kluczy od pokoju i aneksu mieszkalnego w recepcji Domu Studenckiego. Klucze wydawane są przez recepcję na podstawie karty mieszkańca. W przypadku        zagubienia kluczy do pokoju lub aneksu mieszkaniec Domu Studenckiego będzie obciążony kosztami wymiany zamków i dorobienia kluczy,

d)  Przestrzegania zasad bhp i ochrony ppoż. oraz niezwłocznie zgłaszać do administracji obiektu wszelkie zagrożenia w tym zakresie,

e)  Zgłaszania do recepcji budynku wszelkich awarii i usterek w instalacjach stanowiących wyposażenie aneksu mieszkalnego oraz budynku,

Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wejście do pokoju lub aneksu mieszkalnego podczas nieobecności mieszkańców do czasu usunięcia uszkodzenia. Nie zgłoszenie usterki lub awarii, która spowoduje zniszczenie wyposażenia pokoju (aneksu mieszkalnego) lub infrastruktury obiektu spowoduje obciążenie materialne mieszkańców pokoju (aneksu),

f)  Terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu Studenckim w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty należy wnosić przelewem na indywidualny      rachunek bankowy wskazany w umowie na najem miejsca mieszkalnego.

     Wpłatę jaką należy dokonać na rachunek bankowy przed zakwaterowaniem określa Decyzja Kierownika Zakładu!

g)  Szanowania mienia stanowiącego wyposażenie pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu,

h)  Utrzymania w porządku i czystości; pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu,

i)   Odpowiedniego eksploatowania urządzeń stanowiących wyposażenie; pokoju, aneksu mieszkalnego oraz pomieszczeń wspólnych obiektu,

j)   Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22ºº- 6ºº,

k)  Podporządkowania się decyzjom i zaleceniom administracji w zakresie czystości i porządku w obiekcie,

l)   Powiadomienie kierownika domu studenckiego o zamiarze wykwaterowania.

     Student wyprowadzający się przed 15 dniem i osatnim dniem danego miesiąca, powinien ten fakt zgłosić na 15 dni wczesniej w administarcji daneho domu studenckiego.

     Niedopelnienie tego obowiązku spowoduje pobranie oplaty za nastepne 15 dni.

3.  Mieszkaniec Domu Studenckiego ponosi odpowiedzialność materialną za wyposażenie pokoju oraz segmentu.

4.  Za wszelkie zawinione uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia pokoju, aneksu, pomieszczeń wspólnych przeznaczonych do ogólnego użytku, mieszkańcy                           odpowiadają materialnie. W przypadku nie wykrycia sprawcy administracja Domu Studenckiego może obciążyć część mieszkańców kosztami naprawy uszkodzeń.

5.  W domu studenckim zabrania się:

a)  Samowolnej przebudowy wszelkich instalacji będących na wyposażeniu pokoju oraz aneksu,

b)  Wymiany zamków, zakładania dodatkowych zamków, dorabia kluczy do pokoju czy aneksu (bez zgody administracji),

c)  Używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź wypoczynek,

d)  Umieszczanie ogłoszeń, napisów itp. poza miejscem do tego celu przeznaczonym,

e)  Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej,

f)  Palenia papierosów,

g)  Produkcji, wnoszenia, rozprowadzania oraz spożywania alkoholu,

h)  Używania w pokojach oraz aneksie kuchenek gazowych, grzałek oraz grzejników elektrycznych,

i)   Wprowadzania i przechowywania zwierząt,

j)   Posiadania i rozpowszechniania narkotyków oraz substancji, które mogą być podstawą do wytwarzania narkotyków,

k)  Przebywania na terenie Domu Studenckiego osób; posiadających narkotyki, handlujących nimi, udostępniających środki odurzające lub nakłaniające do ich zażywania,

l)   Wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogą spowodować zapchanie instalacji kanalizacyjnej,

m) Wyrzucanie przez okna butelek, niedopałków papierosów, śmieci, petard, i innych przedmiotów,

n)  Prowadzenia na terenie domu studenckiego gier hazardowych,

o)  Udostępniania bez zgody współlokatora lub mieszkańców aneksu miejsca w pokoju osobom postronnym w czasie ich nieobecności.

6.  Zasady odwiedzin w Domu Studenckim:

a)  Mieszkańca Domu Studenckiego mogą odwiedzać inne osoby niebędące mieszkańcami akademika w godzinach 7ºº - 23ºº a w piątek i w sobotę w godzinach 7ºº - 24ºº,

b)   W godzinach 22ºº - 7ºº wstęp do Domu Studenckiego mają tylko mieszkańcy budynku, po okazaniu karty mieszkańca Domu Studenta,

c)   Osoby odwiedzające studenta są zobowiązani do przestrzegania zasad regulaminu Domu Studenckiego i zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju mieszkańców,

d)   Odwiedzający zobowiązany jest pozostawić w recepcji Domu Studenckiego dokument stwierdzający tożsamość oraz podać nazwisko odwiedzającego mieszkańca i numer         pokoju,

e)  Pozostanie na noc gościa niebędącego mieszkańcem Domu Studenckiego wymaga pisemnej zgody odwiedzanego oraz pozostałych mieszkańców aneksu, tzn. student            zobowiązany jest do wypełnienia druku „Oświadczenie pobytu gościa”, który jest dostępny w recepcji Domu Studenckiego i na stronie internetowej Osiedla. Wpłaty za          nocleg gościa w wysokości określonej w Decyzji Kierownika Zakładu dokonuje student u którego nocował gość, przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w      umowie,

f)  Za nielegalny pobyt gościa (poza godzinami odwiedzin) niebędącego mieszkańcem Domu Studenckiego, mieszkaniec zostaje obciążony opłatą w kwocie doby hotelowej         zgodnie cennikiem zatwierdzonym Decyzją Kierownika Zakładu. Należność za nielegalny nocleg reguluje student, u którego przebywał gość, dokonując wpłaty przelewem       na indywidualny rachunek bankowy wskazany w umowie. Nielegalny pobyt gościa odnotowany jest w książce dyżurów w recepcji domu studenckieg przez portiera który stwierdził zaistnienie takieg zdarzenia. ( nie odnotował wyjścia w książce odwiedizn)

g)  Administracja Domu Studenckiego ma prawo w uzasadnionych przypadkach ograniczyć dni odwiedzin, jak również wprowadzić zakaz wstępu na teren obiektu osobom            które nie są mieszkancami domu studenckiego( dotyczy chrób zakaźnych lub epidemi).

h)  Pracownik administracji/recepcjonista ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Domu Studenckiego osobie odwiedzającej, która jest w stanie wskazującym na            spożycie alkoholu lub innych używek i narusza zasady regulaminu Domu Studenckiego,

i)   Mieszkaniec Domu Studenckiego, który chce zorganizować spotkanie okolicznościowe na terenie budynku zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania zgody na piśmie        od kierownika domu studenckiego( lub jego zastępcy) oraz uzgodnienia zasad wykorzystania pomieszczeń. Organizator spotkania ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zaproszonych gości.

 

IV  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW.

1.  W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu mieszkańcy Domu Studenckiego ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.

2.  Mieszkaniec Domu Studenckiego może być pozbawiony miejsca w następujących przypadkach:

a)  W wyniku celowego uszkodzenia bądź kradzieży mienia Domu Studenckiego lub jego mieszkańca,

b)   Naruszenia nietykalności osobistej osób przebywających na terenie budynku,

c)   Odstąpienia przydzielonego przez uczelnie miejsca osobie nieuprawnionej do zamieszkania w Domu Studenckim,

d)  Zalegania (mimo upomnienia) z opłatami za pobyt w Domu Studenckim,

e)  Świadomego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budynku,

f)   Nieprzestrzegania stanu sanitarnego w pokoju lub aneksie powodując zagrożenie epidemiologiczne.

 

V     WYKWATEROWANIE MIESZKAŃCA

1.  Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany:

a)  Zdać pobrane indywidualne wyposażenie do magazynu,

b)  Pozostawić pokój, aneks (kuchnia, przedpokój, wc, natrysk) w należytym porządku i w stanie niepogorszonym niż przed zakwaterowaniem, Do  obowiązku mieszkańca        przed wykwaterowaniem należy posprzątanie pokoju oraz segmentu /kuchni, przedpokoju, łazienki, wc/ bez względu na termin/kolejność                              wyprowadzki mieszkańców.

c)  Zdać pokój, aneks w obecności pracownika administracji budynku,

d)  Pokryć koszty napraw w przypadku stwierdzenia zniszczeń w zajmowanym pokoju, aneksie lub pomieszczeniach ogólnodostępnych,

e)  Uregulować należne opłaty /dostarczyć dokument przelewu/,

f)   Zabrać z pokoju swoje mienie,

g)  Zdać kartę mieszkańca. W przypadku zagubienia karty pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł.,

h)  W przypadku nie zastosowania się do wyżej wymienionych zasad wykwaterowania kaucja, o której jest mowa w rozdziale 2 pkt. 5, zostanie zatrzymana przez Zakład            Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

2.  Po wykwaterowaniu kierownik Domu Studenta sporządza rozliczenie kaucji, o której mowa w rozdziale 2 pkt. 5.

 

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Ostateczna interpretacja regulaminu Domu Studenta należy do Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

2.   Wszelkie zmiany regulaminu są podejmowane przez Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

3.   Przepisy regulaminu maja zastosowanie do mieszkańców Domu Studenckiego jak również gości w nim przebywających.

4.   Kierownik Domu Studenta zobowiązany jest do interweniowania w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

6.    Regulamin wraz z załącznikami będzie wywieszony w każdym domu Studenckim na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej Zakładu

      www.osiedleprzyjazn.pl

7. Regulamin obowiązuje od 02 stycznia 2011 roku

         

 

 


 


REGULAMIN DOMU STUDENTA W BUDYNKACH STAREJ ZABUDOWY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Dom Studencki jest miejscem nauki i wypoczynku. 

2. Dom Studencki i obiekty towarzyszące winny być przedmiotem

    szczególnej ochrony i troski mieszkańców.

II. KWATEROWANIE STUDENTÓW

1. Zakwaterowanie w Domu Studenckim dokonuje się na podstawie listy przesłanej przez właściwą uczelnię. Miejsce przyznawane jest na okres roku akademickiego.

2. Student zgłaszający się do zakwaterowania zobowiązany jest przedłożyć

    następujące dokumenty:

a)  Dowód wpłat za pobyt w domu studenckim /wysokość kwoty określona w Decyzji kierownika Zakładu /

b)  Nr rachunku bankowego, na który będą dokonywane wpłaty przez Zakład (zwrot kaucji lub nadpłata za pobyt)

c)  Dowód osobisty.

d)  Paszport w przypadku studentów zagranicznych. 

e)  Kwestionariusz osobowy. 

f)  Kartę pobytu czasowego (w przypadku studentów zagranicznych), 

g)  Aktualne zdjęcie legitymacyjne. 

3. Student przed zakwaterowaniem jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem i innymi przepisami dotyczącymi pobytu w Domu Studenckim.

4. Wysokość opłat za pobyt w domu studenckim określa Decyzja kierownika Zakładu Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” oraz regulamin kwaterowania Cennik opłat                   oraz regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Osiedla http:// www. osiedleprzyjazn.pl

5. Kaucja zwracana jest mieszkańcowi w kwocie określonej w Decyzji kierownika Zakładu bez opłaty dodatkowej, która pozostaje w Zakładzie. Kaucja przekazywana jest           przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta w terminie 30 dni od dnia wykwaterowania się z Domu Studenckiego w całości, lub pomniejszona o kwotę           ewentualnych roszczeń które wynikają z zobowiązań finansowych wobec Domu Studenckiego. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą kierownika Zakładu kaucja może być         wypłacona w kasie Zakładu mieszczącej się w Domu Studenckim Ds.3”Rogaś”, czynnej w godzinach 10˚˚-14˚˚ od poniedziałku do piątku. 

6. Kierownik Domu Studenckiego w celu efektywnego wykorzystania miejsc jest uprawniony, w uzasadnionych przypadkach (również w przypadku brak zgody mieszkańca)         przekwaterować mieszkańca do innego pokoju.   

7. Administracja Domów Studenckich nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy studenta, które znajdują się na terenie obiektu.

8. W uzasadnionych przypadkach pracownicy administracji Domu Studenckiego podczas nieobecności mieszkańców pokoju mieszkalnego oraz bez ich zgody mają prawo wejść     do pokoju.

9. Student traci prawo do zamieszkania w Domu Studenckim w przypadku:

a) Zalegania z opłatami ponad jeden miesiąc. 

b) Skreślenia z listy studentów. 

c) Zakończenia nauki. 

d) Naruszenia regulaminu Domu Studenckiego. 

10. W przypadku naruszenia regulaminu pobytu w Domu Studenckim mieszkaniec winien opuścić budynek ze skutkiem natychmiastowym. W pozostałych przypadkach student      powinien zwolnić miejsce w ciągu 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez administrację.

11. Studenci, którzy są zakwaterowani w Domu Studenckim są zobowiązani do podpisania umowy o najem miejsca w pokoju ora podać nr rachunku bankowego, na który            będą dokonywane wpłaty (zwroty kaucji lub nadpłata za pobyt).

 

III PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW DOMU STUDENCKIEGO ORAZ GOŚCI STUDENTA.

1. Mieszkańcy Domu Studenckiego mają prawo do:

a) Korzystania z wszystkich pomieszczeń i urządzeń w obiekcie przeznaczonych do użytku wspólnego zgodnie z ich przeznaczeniem.

b) Zmiany wystroju i urządzenia pokoju za zgodą administracji domu studenckiego budynek nr 63.

c) Wymiany pościeli – budynek nr 63.

d) Organizowania spotkań okolicznościowych (bezalkoholowych) za zgodą administracji Domu Studenckiego – budynek nr 63.

e) Złożenia skargi do administracji domu studenckiego budynek nr 63 na współlokatorów pokoju lub budynku za naruszenie regulaminu pobytu w Domu Studenckim.

f)  Bezpłatnego korzystania z akademickiej sieci internetowej.

2. Mieszkańcy Domu Studenckiego zobowiązani są do:

a)  Przestrzegania niniejszego regulaminu.

b)  Okazywania karty mieszkańca na żądanie administracji. W przypadku zagubienia karty mieszkańca koszt wykonania duplikatu wynosi 20,00 zł.

c)  Przestrzegania zasad bhp i ochrony ppoż. oraz niezwłocznie zgłaszać do administracji domu studenckiego (budynek nr 63) wszelkie zagrożenia w tym zakresie.

d)  Zgłaszania do administracji domu studenckiego ( budynek nr 63) wszelkich awarii i usterek w instalacjach stanowiących wyposażenie budynku.

Zgłoszenie awarii oznacza wyrażenie zgody na wejście do pokoju podczas nieobecności mieszkańców do czasu usunięcia uszkodzenia. Niezgłoszenie usterki lub awarii, która spowoduje zniszczenie wyposażenia pokoju lub infrastruktury obiektu spowoduje obciążenie materialne mieszkańców pokoju.

e) Terminowego wnoszenia opłat za pobyt w Domu Studenckim w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wpłaty należy wnosić przelewem na rachunek           bankowy Zakładu wskazany w umowie najmu miejsca mieszkalnego lub kartą płatniczą po przez terminal na rachunek domu studenckiego – budynek nr 63.

f)  Szanowania mienia stanowiącego wyposażenie pokoju oraz pomieszczeń wspólnych obiektu.

g)  Utrzymania w czystości pokoju oraz pomieszczeń wspólnych obiektu.

h)  Odpowiedniego eksploatowania urządzeń stanowiących wyposażenie pokoju oraz pomieszczeń wspólnych obiektu.

i)  Przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22ºº- 6ºº.

j)  Podporządkowania się decyzjom i zaleceniom administracji w zakresie czystości i porządku w obiekcie.

k)  Powiadomienia administracji Domu Studenckiego (budynek nr 63) o zamiarze wykwaterowania się przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Mieszkaniec Domu Studenckiego ponosi odpowiedzialność materialną z wyposażenie pokoju oraz pomieszczeń wspólnych.

    Do obowiązków mieszkańców należy posprzątanie pokoju przed wykwaterowaniem bez względu na kolejność wyprowadzki mieszkańców.

4. Za wszelkie zawinione uszkodzenia urządzeń oraz wyposażenia:

    - pomieszczeń wspólnych przeznaczonych do ogólnego użytku.

    - pokoju.

    mieszkańcy odpowiadają materialnie. W przypadku nie wykrycia sprawcy administracja Domu Studenckiego może obciążyć część mieszkańcó kosztami naprawy                   uszkodzeń.

5. W domu studenckim zabrania się:

a)  Samowolnej przebudowy wszelkich instalacji będących na wyposażeniu pokoju.

b)  Wymiany zamków, zakładania dodatkowych zamków, dorabia kluczy do pokoju (bez zgody administracji).

c)  Używania urządzeń nagłaśniających w sposób utrudniający innym mieszkańcom naukę bądź wypoczynek.

d)  Umieszczanie ogłoszeń, napisów itp. poza miejscem do tego celu przeznaczonym.

e)  Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej.

f)  Palenia papierosów.

g)  Produkcji, wnoszenia, rozprowadzania oraz spożywania alkoholu.

h)  Wprowadzenia i przechowywania zwierząt.

i)  Posiadania i rozpowszechniania narkotyków oraz substancji, które mogą być podstawą do wytwarzania narkotyków.

j)  Przebywania na terenie Domu Studenckiego osób posiadających narkotyki, handlujących nimi, udostępniających środki odurzające lub nakłaniające do ich zażywania,

k)  Wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów, które mogą spowodować zapchanie instalacji kanalizacyjnej.

l)   Wyrzucanie przez okna butelek, niedopałków papierosów, śmieci, petard, i innych przedmiotów.         

m) Prowadzenia na terenie Domu Studenckiego gier hazardowych.

n)  Udostępniania bez zgody współlokatora miejsca w pokoju osobom postronnym w czasie ich nieobecności.

8. Zasady odwiedzin w Domu Studenckim:

a)  W godzinach 22ºº - 7ºº wstęp do Domu Studenckiego mają tylko mieszkańcy budynku.

b)  Osoby odwiedzające studenta są zobowiązani do przestrzegania zasad regulaminu Domu Studenckiego i zachowywać się w sposób niezakłócający spokoju mieszkańców.

c)  Pozostanie na noc gościa niebędącego mieszkańcem Domu Studenckiego wymaga pisemnej zgody odwiedzanego oraz pozostałych mieszkańców pokoju oraz wniesienia          opłaty w wysokości określonej w Decyzji Kierownika Zakładu.

d)  Za nielegalny pobyt gościa niebędącego mieszkańcem Domu Studenckiego mieszkaniec (student) ponosi opłatę w kwocie doby hotelowej zgodnie cennikiem                        zatwierdzonym Decyzją Kierownika Zakładu.

e)  Administracja Domu Studenckiego ma prawo w uzasadnionych przypadkach wprowadzić zakaz wstępu na teren obiektu indywidualnym osobom z zewnątrz.

f)  Mieszkaniec Domu Studenckiego, który chce zorganizować spotkanie okolicznościowe na terenie budynku zobowiązany jest do wcześniejszego uzyskania zgody                     administracji domu studenckiego (budynek nr 63) oraz uzgodnienia zasad wykorzystania pomieszczeń. Organizator spotkania ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie     zaproszonych gości.

IV  ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIESZKAŃCÓW.

1. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu mieszkańcy Domu Studenckiego ponoszą odpowiedzialność materialną i dyscyplinarną.

2. Mieszkaniec Domu Studenckiego może być pozbawiony miejsca wnastępujących przypadkach:

a)  W wyniku celowego uszkodzenia bądź kradzieży mienia stanowiącego wyposażeniu Domu Studenckiego lub jest własnością mieszkańca.

b)  Naruszenia nietykalności osobistej osób przebywających na terenie budynku.

c)  Odstąpienia przydzielonego przez uczelnie miejsca osobie nieuprawnionej do zamieszkania w Domu Studenckim. 

d)  Zalegania (mimo upomnienia) z opłatami za pobyt w Domu Studenckim.

e)  Świadomego spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa na terenie budynku.

f)  Nieprzestrzegania stanu sanitarnego w pokoju powodując zagrożenie epidemiologiczne.

 

V  WYKWATEROWANIE MIESZKAŃCA

1. Wykwaterowany mieszkaniec jest zobowiązany:

a)  Zdać pobrane indywidualne wyposażenie do magazynu (budynek nr 63).

b)  Pozostawić pokój w należytym porządku i w stanie niepogorszonym niż przed zakwaterowaniem.

c)  Zdać pokój w obecności pracownika administracji Domu Studenckiego.

d)  Pokryć koszty naprawy w przypadku stwierdzenia zniszczeń w zajmowanym pokoju lub pomieszczeniach ogólnodostępnych.

e)  Uregulować należne opłaty.

f)  Zabrać z pokoju swoje mienie.

g)  Zdać kartę mieszkańca. W przypadku zagubienia karty pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł..

h)  W przypadku nie zastosowania się do wyżej wymienionych zasad wykwaterowania kaucja, o której jest mowa w rozdziale 2 pkt. 4, zostanie zatrzymana przez Zakład           Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

2. Po wykwaterowaniu kierownik Domu Studenckiego niezwłocznie sporządza rozliczenie kaucji, o której mowa w rozdziale 2 pkt. 4.

 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu Domu Studenta należy do kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

2. Wszelkie zmiany regulaminu są podejmowane przez Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.

3. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do mieszkańców Domu Studenckiego jak również gości przebywających w nim.

4. Kierownik Domu Studenta zobowiązany jest do interweniowania w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego.

5. Integralną częścią regulaminu są Decyzje Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”, które są załącznikami do regulaminu.

6. Regulamin wraz z załącznikami będzie wywieszony w każdym domu Studenckim na tablicy ogłoszeń oraz będzie zamieszczony na stronie internetowej Zakładu

   www.osiedleprzyjazn.pl    

 7. Regulamin obowiązuje od 02 stycznia 2011 roku.

 

 


 

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY POBIERANIU OPŁAT ZA POBYT W DOMACH STUDENCKICH

 

Obowiązuje od 01-03-2013 roku.

Rozdział I

Pobieranie opłat przy kwaterowaniu.

 1. Wszyscy studenci kwaterujący się na początku roku akademickiego po raz pierwszy i którzy otrzymali przydział miejsca z uczelni powinni, przed zakwaterowaniem, dokonać pierwszej wpłaty za pobyt w akademiku w zryczałtowanej wysokości 1.000,00 zł (opłata za pierwszy miesiąc kwaterowania, opłaty dodatkowe, np. kaucja zwrotna, opłata dodatkowa). Wpłata winna być dokonana na rachunek bankowy domów studenckich Ds.-1,Ds.-3,Ds.-4 i stara zabudowa wskazany na stronie internetowej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” www.osiedleprzyjazn.pl.
 2. Cennik pokoi w domach studenckich umieszczany jest na stronie internetowej Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” www.osiedleprzyjazn.pl. Przydziału konkretnego pokoju dla konkretnego studenta dokonuje kierownik każdego domu studenckiego biorąc pod uwagę dostępność poszczególnych pokoi i zgłoszone przez studenta preferencje.
 3. W przypadku przydzielenia i zajęcia przez studenta pokoju, za który miesięczna odpłatność jest mniejsza, niż wpłacony wcześniej ryczałt – różnica jest zaliczana na poczet najbliższej płatności za korzystanie z pokoju studenckiego; w przypadku uiszczenia ryczałtu, o którym mowa wyżej w mniejszej, niż wymagana miesięczna odpłatność za dany pokój studencki – mieszkaniec jest zobowiązany do dopłaty różnicy w terminie najbliższej wymagalnej płatności za korzystanie z pokoju studenckiego.
 4.  W przypadku, gdy student kwateruje się przed 01 października danego roku akademickiego należność za pobyt w okresie od 15 – 30 września będzie naliczana dobowo. Należność za ten pobyt będzie dopisana studentowi do faktury za miesiąc listopad danego roku akademickiego.
 5.  Studenci obcokrajowcy, którzy nie mogą dokonać wpłaty w sposób opisany wyżej, mogą zostać w wyjątkowych przypadkach (niemożność dokonania przelewu bankowego w dniach, w których nie pracują banki, konieczność wymiany pieniędzy) zakwaterowani w domu studenckim, pod warunkiem uiszczenia wszelkich należności opisanych wyżej najpóźniej w najbliższym dniu roboczym po zakwaterowaniu
 6. Od listopada danego roku akademickiego, każdy student zakwaterowany w domu studenckim jest zobowiązany do uiszczania należności za korzystanie z pokoju studenckiego na indywidualny rachunek bankowy studenta, który będzie wskazany w umowie najmu miejsca studenckiego w domu studenckim.

 

Rozdział II

 Wpłaty za pobyt w ciągu roku akademickiego oraz obciążenia

 1. Studenci dokonują wpłat na wskazany w umowie najmu (fakturze) indywidualny rachunek bankowy mieszkańca przelewem bankowym (w miarę możliwości wynajmującego - poprzez terminal).
 2. Należność za pobyt należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca z góry, przy czym termin płatności będzie dochowany, jeśli we wskazanym terminie należność znajdzie się na rachunku bankowym Zakładu. Od nie terminowych płatności będą naliczane odsetki ustawowe.
 3. Dział Finansowo – Księgowy codziennie przekazuje kierownikom domów studenckich informację o wpłatach za pobyt w danym miesiącu.
 4. Administracja domów studenckich dokonuje weryfikacji wpłat pod kątem:

          - terminowości wpłat
-         - zaległości płatniczych.

      5. W przypadku braku wpłaty lub wpłaty niepełnej, niepokrywającej całej należności, administracja domów studenckich:

      a) Wystawia w dwóch egzemplarzach wezwanie do zapłaty (do natychmiastowego uregulowania zaległości), ktore dostarczane jest za pokwitowaniem studentom poprzez           pracowników administracjidomów studenckich a wnowych domach studenckich także przez pracowników recepcji.

          W przypadku braku możliwości dotarcia do studenta z informacją o zaległości (zwłaszcza w domach studenckich starej zabudowy) dopuszcza się komasowania kwot               odsetkowych i obciążenie studenta łączną kwotą odsetek przy fakturze na zakończenie pobytu lub potrąca się kwotę odsetek z kaucji.

      b) Nalicza odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat i pozostawia mieszkańcowi pisemną informację sporządzoną w dwóch egzemplarzach o kwocie odsetek, które                 należy wpłacić najpóźniej wraz z najbliższą wymagalną opłatą miesięczną. Wezwanie przekazywane jest studentowi przez pracowników administracji domów                         studenckich a w nowych domach studenckich także przez pracowników recepcji. 

      c)  Obciąża studenta za powstałe szkody w zajmowanym przez niego pokoju lub aneksie mieszkalnym. Wezwanie do zapłaty za zniszczone mienie sporządzane                        jest pisemnie w dwóch egzemplarzach. Wyliczoną kwotę student jest zobowiązany uiścić wraz z najbliższą wymagalną opłatą miesięczną. Student ponosi także                    odpowiedzialność zawyrządzone zniszczenia w obiekcie przez jego gości. 

 

Rozdział III

Nocleg gościa studenta.

 1. W przypadku, gdy student zgłasza potrzebę noclegu w pokoju studenckim gościa, student informuje o powyższym pracownika recepcji (pracowników administracji domu studenckiego) i wypełnia formularz „Oświadczenie” – druk do pobrania z recepcji lub strony internetowej Osiedla.
 2. Pracownicy administracji domu studenckiego na podstawie Oświadczenia obciążają studenta należnością za pobyt gościa kwotą określoną w cenniku. Student jest zobowiązany do uiszczenia naliczonej opłaty za pobyt jego gościa w domu studenckim najpóźniej wraz z najbliższą wymagalną opłatą miesięczną.    

 

Rozdział IV

Zwrot kaucji.

       1. Student przy wykwaterowaniu otrzymuje zwrot kaucji przelewem na rachunek bankowy wskazany przez studenta (Rachunek musi być założony w banku                               działającym na terenie Polski) w terminie 30 dni od dnia złożenia stosownego „Wniosku”, który jest do pobrania w recepcji domu studenckiego, administracji               domów studenckich lub na stronie internetowej Osiedla.

       2. Dopuszcza się wypłatę kaucji w kasie głównej Zakładu mieszczącej się w domu studenckim Ds.-3 „Rogaś”:

       a) W przypadku studentów obcokrajowców, którzy z różnych względów nie mogli założyć rachunku w banku działającym na terenie Polski

       b) Za zgodą kierownika Zakładu ( jego zastepców)wrażoną pisemnie na Wniosku o zwrot kaucji. Decyzja wydana jest w oparciu o opinię pracowników administracji                    domów studenckich.

Rozdział V

Nocleg w pokojach gościnnych.

 1. Osoby, które nie są studentami i zgłaszają chęć wynajęcia pokoju gościnnego w domu studenckim lub rezerwując miejsce w domu studenckim, winny, po uzgodnieniu z administracją domu studenckiego warunków najmu miejsca w pokoju (aneksu mieszkalnego), winny przed zakwaterowaniem dokonać pełnej przedpłaty za cały pobyt przelewem na rachunek bankowy domu studenckiego, w którym jest zarezerwowany pokój to jest; Ds.-1 „Jelonek” lub Ds.-3 „Rogaś” lub Ds.-4 „Sarna” wskazując w tytule przelewu:

- Nocleg w pokoju gościnnym Dom Studenta nr…

- Numer rezerwacji

- Ilość dni. 

 1. Po okazaniu dowodu wpłaty recepcjonista lub pracownik administracji domu studenckiego może wydać klucze do pokoju.
 2. Dopuszcza się opłatę za najem pokoju gościnnego w kasie głównej Zakładu czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 10˚˚ do 15˚˚ na podstawie wystawionej faktury przez dom studencki.