Zamówienia publiczne - Usługi dostępu do Internetu i telefonii cyfrowej

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Usługi dostępu do Internetu, usługi telefonii cyfrowej oraz usługę konserwacji sieci internetowej

 

Okres świadczenia usługi : od dnia 01.02.2022 do dnia 31.01.2023

Miejsce wykonania : Osiedle Akademickie „Przyjaźń” ul Konarskiego

Przedmiot zamówienia : zamówienie składa się z trzech części :

 • Usługi dostępu do Internetu
 • Usługi dostawy sygnału telefonii cyfrowej
 • Usługi konserwacji  sieci Internetowej

 

 

Zakres usług dla części I zamówienia:

1. Łącze nr 1 w technologii światłowodowej:

 1. przepustowość min. 800 Mb/s, gwarantowana do routera brzegowego znajdującego się na styku  sieci Wykonawcy i sieci Internet,
 2. łącze symetryczne,
 3. zakończenie łącza typu Ethernet (RJ45) w serwerowni w siedzibie Zamawiającego, podłączone do routera udostępnionego przez Wykonawcę na czas trwania umowy.
 4. świadczenie usługi w oparciu o adresację IP Wykonawcy
 5. Wydzielenie z łącza, odrębnego łącza dla biura zarządu Osiedla  Akademickiego „Przyjaźń” o przepustowości 100 Mbit/s

 

Zakres usług dla części II zamówienia:

 1. Usługa telefonii cyfrowej (ISDN)
  1. Połączenia na numery stacjonarne i międzynarodowe w Polsce – pakiet 300 minut w skali miesiąca , w cenie usługi
  2. Połączenia na numery komórkowe do Polskich sieci komórkowych – pakiet 700 minut w skali miesiąca , w cenie usługi
  3. Wykonawca zapewni wymianę minut pomiędzy pakietami w ramach jednomiesięcznego rozliczenia.
  4. Przeniesienie numeracji od obecnego operatora (Skynet) około 80 numerów
  5. Konfiguracje i bieżące zarządzanie centrala telefoniczną
  6. Zainstalowanie bramy medialnej do centrali telefonicznej
  7. Dostarczenie bramek VOIP SPA112 – 7 szt.

 

 

Zakres usług dla części III zamówienia:

 

 1. Usługi konserwacji sieci internetowej wraz z utworzeniem 3 stref WI-FI (access point) w 3 budynkach nowej zabudowy, tj. DS nr 1 – „Jelonek“, DS nr 4 – „Sarna“, DS nr 3 – „Rogaś“.
 2. Wybudowanie na czas trwania umowy szkieletu sieci światłowodowej pomiędzy starą zabudową OA „Przyjaźń”. Połączenie siecią światłowodową 21 parterowych, drewnianych budynków oraz zapewnienie na czas trwania umowy aktywnych urządzeń zakończeniowych sieci.

 

Sieć komputerowa składa się z następujących elementów:

 1. modem VDSL – 2 szt.
 2. okablowanie kat. 5e i kat. 3 rozciągnięte pomiędzy budynkami OA „Przyjaźń” w kanałach kablowych i traktem napowietrznym, oraz w peszlach lub kanałach kablowych wewnątrz budynków;

 

W ramach usług konserwacji sieci komputerowej Wykonawca zobowiązuje się wykonywać następujące czynności:

 

 1. administrować aktywnymi urządzeniami sieciowymi;
 2. zarządzać, serwisować, rozbudowywać i konfigurować sieć LAN;
 3. monitorować serwery i urządzenia sieciowe;
 4. monitorować ruch i ochraniać sieć oraz serwery przed atakami;
 5. zarządzać i kontrolować dostęp do sieci OA „Przyjaźń” (sieć bezprzewodowa);
 6. zarządzać sprzętem do zabezpieczania sieci przed atakami, włamaniami, nieuprawnionym dostępem;
 7. zarządzać adresowaniem logicznym występującym w sieci Akademii Pedagogiki Specjalnej;   
 8. kontrolować połączenia logiczne i sygnałowe serwerów z siecią LAN i WAN
 9. Instalować i konfigurować aktywne urządzenia sieciowe – switch, router, access point;
 10. utrzymać filtrowanie ruchu ze względu na bezpieczeństwo sieci;
 11. logować ruch użytkowników;
 12. identyfikować i blokować użytkowników powodujących awarie sieci;
 13. usuwać awarie i nieprawidłowości działania sieci kablowej i bezprzewodowej OA „Przyjaźń”
 14. usuwać nieprawidłowości związane z działaniem łącza Internetowego;
 15. świadczyć pomoc użytkownikom w podłączeniu do sieci, tj. przekazywanie instrukcji, udzielanie pomocy na miejscu na terenie OA „Przyjaźń”;
 16. monitorować serwery i urządzenia sieciowe 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 17. dokonywać dynamicznego cięcia pasma;
 18. pełnić dyżury i usuwać awarie (wymiana zepsutych serwerów, podzespołów, switchy, okablowania, gniazd sieciowych), tj. pełnienie dyżuru telefonicznego do obsługi awarii i problemów z podłączeniem się nowych użytkowników, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, wraz z udzielaniem pomocy użytkownikom sieci na miejscu, czyli  na terenie OA „Przyjaźń”:
  1. reakcje na  awarię w sieci szkieletowej do 2h;
  2. czas usunięcia awarii w sieci szkieletowej do 5h;
  3. usunięcie awarii w lokalu studenta do 48 h;
  4. Dostarczyć switch Cisco 2960 - 25 szt., Cisco 6509 – 1 szt., Cisco 3550 – 13 szt.
  5. UPS APC-1500 szt. 2
  6. Zakres usług konserwacji sieci komputerowej nie obejmuje obsługi strony internetowej Zamawiającego.

 

 

W kalkulacji powyższych cen należy uwzględnić wszelkie koszty wykonania i realizacji zamówienia, a zwłaszcza koszty związane z podłączeniem, instalacją oraz konserwacją łącza w technologii światłowodowej  oraz koszty związane z podłączeniem i konfiguracją centrali telefonicznej, a także koszty związane z obsługą sieci informatycznej, w tym koszty związane z pełnieniem dyżurów telefonicznych i usuwaniem awarii na terenie OA "Przyjaźń" oraz koszty wybudowania szkieletu sieci światłowodowej pomiędzy 21 budynkami.

 

 Zamawiający nie przewidział  możliwości składania ofert częściowych.

 

W Ofercie Proszę podać:

 1. Całkowitą cenę netto i brutto za  1 miesiąc świadczenia usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii cyfrowej oraz usługi konserwacji sieci internetowej . W tym:
 • Cenę netto i brutto za usługi dostępu do sieci internetowej przez 1 miesiąc
 • Cenę netto i brutto za usługi konserwacji sieci internetowej przez 1 miesiąc
 • Cenę netto i brutto za usługi telefonii  cyfrowej przez 1 miesiąc
 1. Całkowitą cenę netto i brutto za 12 miesięcy  świadczenia  usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii cyfrowej  oraz usługi konserwacji sieci komputerowej. W tym:
 • Całkowitą cenę netto i brutto za usługi dostępu do sieci internetowej przez 12 miesięcy 
 • Całkowitą cenę netto i brutto za usługi konserwacji sieci internetowej przez 12 miesięcy 
 • Całkowitą cenę netto i brutto za usługi telefonii cyfrowej przez 12 miesięcy 

Kryterium oceny ofert:

 1. łączna cena całkowita brutto
 2. doświadczenia pracowników zamawiającego nie mniejsze niż 2 lata w serwisowaniu sprzętu komputerowego i administrowaniu  sieciami komputerowymi  
 3. szybkość uruchomienia łącza światłowodowego od dnia podpisania umowy
 4. szybkość zbudowania i uruchomienia szkieletu sieci światłowodowej pomiędzy 21 budynkami .

Miejsce i termin składania ofert : do 19.01.2022 (środa) do godziny 10:00

Oferty można składać:  w formie elektronicznej na adres : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl  

Osoba do kontaktów : Zastępca Kierownika Zakładu – p. Krzysztof Sajnog tel. : 22 487-15-01  e-mail : krzysztof.sajnogi@osiedleprzyjazn.pl

 

W wyniku niniejszego zapytania z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa , której wzór znajduje się w załączniku do ogłoszenia . Umowa zostanie  zawarta bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt,
iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych  równowartości kwoty  30. 000 EURO.