Zamówienia publiczne - Wycinka drzew

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Wycinkę drzew

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : Wycinka 9 drzew na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” oraz dokonanie cięcia pielęgnacyjnego. Szczegółowy wykaz drzew stanowi złącznik nr 1  – Decyzja  nr 7/2020 z dnia 19.02.2020 r. (sygnatura : UD-I-WOŚ-A.6131.100.2018.JZU), wraz z planem sytuacyjnym Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

 

 • Drzewa przeznaczone do wycięcia  oznaczone są numerami 21,22,23,24,41,42,43,47,9    na planie sytuacyjnym Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”

 

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za wycięcie  9 drzew
 2. Czas realizacji

 

W ofercie należy podać:

 • łączna całkowitą kwotę netto i brutto za wycięcie 9 drzew
 • cenę netto i brutto za wycięcie pojedynczych drzew
 • czas realizacji

 

Zabawiający zaznacza że ilość drzew przeznaczonych do wycinki może ulec zmniejszeniu.

 

Do oferty należy dołączyć:

 1. aktualne ubezpieczenie na kwotę min. 150.000 tyś. zł
 2. wykaz wykonanych  prac związanych z wycinką drzew wraz z referencjami .

 

Termin wykonania :  do 17 września 2021

 

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 25 sierpnia 2021 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7), lub droga elektroniczną : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest   Pan Krzysztof Sajnog tel.: 513-801-041

 

Załączniki:

 1. Wzór umowy
 2. Załącznik nr 1 (Decyzja ochrony środowiska)
 3. Plan sytuacyjny  Osiedla z naniesionymi drzewami do wycinki