Zamówienia publiczne - Usługi Wsparcia informatycznego

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Usługi wsparcia informatycznego

 

Okres świadczenia usługi : od dnia 01.07.2021 do dnia 30.06.2022

Miejsce wykonania : Osiedle Akademickie „Przyjaźń” ul Konarskiego  3

 

Przedmiot Zamówienia :

 1. Usługa wsparcia informatycznego dla 15 zestawów komputerowych oraz 2 laptopów. Komputery posiadają systemy operacyjne Windows 10 , Windows 8.1 , Windows 7 oraz Windows XP . Wszystkie systemy pracują w środowisku domenowym.
 2. Wsparcie użytkowników w zakresie podstawowej obsługi pakietu biurowego Microsoft Office.
 3. Administracja pocztą elektroniczną utrzymywaną przez zewnętrzną firmę, wsparcie użytkowników.
 4. Zarządzanie oprogramowaniem antywirusowym ESET Endpoint Security Suite na komputerach użytkowników oraz przez centralne oprogramowanie ESET.
 5. Administracja i zarządzanie serwerem fizycznym z zainstalowanym systemem Windows Server 2019 Standard Edition oraz dwiema maszynami wirtualnymi świadczącymi usługi kontrolera Microsoft Active Directory, DNS, DHCP, WSUS oraz serwera baz danych (Microsoft SQL Server)
 6. Zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi (router oraz przełączniki). Bieżąca konserwacja pasywnych elementów sieci teleinformatycznej.
  1. Zarządzanie, monitorowanie i weryfikowanie kopii zapasowych danych z serwera na dysk sieciowy.
  2. Administracja oraz wsparcie użytkowników w korzystaniu z programu „Dom Studencki” (brak wsparcia producenta oprogramowania).
  3. Administracja oraz wsparcie użytkowników w korzystaniu z programu „Q-Inwentaryzacja” (brak wsparcia producenta oprogramowania).

10.  Współpraca z firmą zewnętrzną która zapewnia wsparcie techniczne produktów firmy Sage, wsparcie użytkowników.

11.  Administracja oraz wsparcie użytkowników w korzystaniu z programu „Czynsze”. (brak wsparcia producenta oprogramowania).

12.  Bieżące wsparcie techniczne świadczone zdalnie oraz co najmniej jednej wizyty w tygodniu w siedzibie Zakładu

13.  W ramach usługi wykonawca dokonuje bieżącej konserwacji drukarek oraz wsparcie techniczne w razie uszkodzenia

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Wzór umowy

 

W Ofercie należy podać :

 1. Całkowitą cenę  netto i brutto za miesiąc świadczenia usługi.
 2. Całkowitą cenę netto i brutto za  12 miesięcy świadczenia usługi

 

 

Do ofert należy dołączyć :

 1. Wykaz świadczonych usług potwierdzony referencjami .

 

Kryterium oceny ofert :

Łączna cena całkowita brutto

 

Miejsce i termin składania ofert

 Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 11 czerwca 2021 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7), lub droga elektroniczną : sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

Osoba do kontaktów : Krzysztof Sajnog kom : 22-487-15-01 , 513-801-041

 

W wyniku niniejszego zapytania z wybranym Wykonawca zostanie zawarta umowa , której wzór znajduje się w załączniku do ogłoszenia . Umowa zostanie  zawarta bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, iż szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza  wyrażonej w złotych  równowartości kwoty    30.000 EURO.