Zamówienia publiczne - Odbiór odpadów komunalnych z domów studenckich

ZAPYTANIE OFERTOWE 

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej- Zakład  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie zapraszam do złożenia oferty na:

 

Odbiór odpadów komunalnych z domów studenckich

 

Miejsce Wykonania :  Osiedle Akademickie „Przyjaźń” w Warszawie ul. Konarskiego 3

 

Przedmiot Zamówienia : odbiór odpadów komunalnych z domów studenckich

 

Zamawiający zleci odbiór odpadów komunalnych z czterech  altan śmietnikowych  Osiedla Akademickiego Przyjaźń.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 wzór umowy

 

W ramach umowy wykonawca zobowiązuje się wstawić do 4  altan śmietnikowych kontenery na śmieci  następujących  frakcji odpadów: 

 • 10 szt. na odpady zmieszane o pojemności 1100 l
 • 3 szt. na papier  o pojemności 240 l
 • 1 szt. na papier o pojemności 770 l
 • 3 szt. metale tworzywa sztuczne o pojemności 240 l
 • 2 szt. metale tworzywa sztuczne o pojemności 770 l
 • 3 szt. na szkło o pojemności 240 l
 • 1 szt. na szkło  o pojemności 770 l
 • 3 szt. na bioodpady o pojemności 240 l
 • 1 szt. na bioodpady  o pojemności 770 l    

 

 

 1. Dokonywać odbioru wszystkich frakcji odpadów raz w tygodniu
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany częstotliwości  odbioru odpadów

 

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena całkowita brutto za jednokrotne opróżnienie kontenera

 

 

W ofercie należy podać:

 •  kwotę netto i brutto za  jednokrotne opróżnienie 1 kontenera :

a)     o pojemności 1100 l

b)    o pojemności 770 l

c)     o pojemności 240 l

 

Termin wykonania : 12 miesięcy

  

Termin i miejsce składania ofert :

 

Oferty należy składać  pisemnie  do dnia 25 stycznia 2020 r do godziny 10:00  na adres :Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”  ul. Konarskiego 3  01-355 Warszawa  lub złożyć  w sekretariacie Zarządu OA. ”Przyjaźń” ( pok. nr. 7) lub drogą elektroniczna  na adres sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

 

 

Osoba upoważnioną do udzielania informacji  jest  Pan  Krzysztof Sajnog  kom: 513-801-041  krzysztof.sajnog@osiedleprzyjazn.pl