Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Zamówienia publiczne - Usługi sprzątania budynków

Początek formularzaOgłoszenie nr 595178-N-2020 z dnia 2020-10-08 r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń": Usługi sprzątania budynków
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu
nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń", krajowy numer identyfikacyjny 14880000000000, ul. ul. Konarskiego  3 , 01-355  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 665 86 74, , e-mail janusz.lagowski@osiedleprzyjazn.pl, , faks 22 666 33 53.
Adres strony internetowej (URL): www.osiedleprzyjazn.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.osiedleprzyjazn.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie dotyczy

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r poz. 1481 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Zakład - Osiedle Akademickie "Przyjaźń", ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania budynków
Numer referencyjny: ZP/U/01/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
nie dotyczy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie przez okres 12 miesięcy usług sprzątania rutynowego w 3 trzypiętrowych budynkach nowej zabudowy oraz w 57 parterowych budynkach starej zabudowy, usług sprzątania generalnego w 3 trzypiętrowych budynkach nowej zabudowy oraz w 15 parterowych budynkach starej zabudowy, a także wykonanie usług sprzątania dodatkowego oraz jednorazowe wykonanie usług lakierowania podłóg w wyodrębnionych budynkach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 90911200-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

nie dotyczy
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku;
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku lub polegania na zasobach lub sytuacji innych podmiotów oraz przekazania pisemnego zobowiązania tych innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia; (b) w przypadku posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony: (a) w przypadku złożenia oświadczenia o spełnianiu warunku lub polegania na zasobach lub sytuacji innych podmiotów oraz przekazania pisemnego zobowiązania tych innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia; (b) w przypadku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług sprzątania budynków o wartości całkowitej nie mniejszej niż 200.000,- zł brutto każda (dwieście tysięcy złotych) oraz załączenia dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (c) w przypadku posiadania co najmniej siedemnastu odkurzaczy, siedemnastu mopów płaskich, jednej maszyny czyszcząco-froterującej, trzech odkurzaczy wodnych oraz trzech szorowarek;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

(1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
(1) dokument lub dokumenty, potwierdzające że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. (2) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz dowody określające czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, przy czym dowodami potwierdzającymi te okoliczności są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł (pięć tysięcy złotych) przez każdego wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia samodzielnie albo łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych, w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o charakterze pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o numerze: 36 2490 0005 0000 4600 7407 5477, wpisując jako tytuł przelewu „Wadium w postępowaniu na usługi sprzątania budynków”. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w oryginale w siedzibie zamawiającego przy ul. Konarskiego 3 w Warszawie, w sekretariacie (pokój nr 7), jednocześnie z ofertą, jednakże bez łączenia w sposób trwały z pozostałymi stronami oferty albo w odrębnej przesyłce. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez zamawiającego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu będą wynikać co najmniej następujące informacje: (1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; (2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zamawiającego, informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; (3) beneficjentem kwoty wadium będzie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Zakład - Osiedle Akademickie „Przyjaźń”, ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa (4) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało charakter bezwarunkowy i nieodwołalny; (5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować co najmniej okres związania ofertą. 6. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 11.10.2019 r. do godz. 09:00., przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się moment wpływu kwoty wadium na rachunek bankowy zamawiającego, natomiast za termin wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna uznaje się moment wpływu oryginału dokumentu do sekretariatu w siedzibie zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

(1) Cena całkowita brutto za wykonanie przez okres 12 miesięcy usług sprzątania rutynowego oraz za wykonanie usług jednokrotnego lakierowania podłóg w korytarzu w Klubie Studenckim „Karuzela” oraz w korytarzu w pomieszczeniach biurowych administracji, wydzielonych z DS nr 3 – „Rogaś”

50,00

(2) Cena całkowita brutto za wykonanie przez okres 3 miesięcy usług sprzątania generalnego

35,00

(3) Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu czteroosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego

5,00

(4) Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego segmentu sześcioosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego

5,00

(5) Cena brutto za jednorazowe sprzątanie jednego pokoju dwuosobowego w ramach usług sprzątania dodatkowego

5,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

nie dotyczy

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

nie dotyczy

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

nie dotyczy


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

nie dotyczy


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

nie dotyczy


Informacje dodatkowe:

nie dotyczy

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający oświadcza, że na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dopuszcza zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, w następujących przypadkach: (1) w przypadku konieczności zmiany sposobu wykonania zamówienia objętego niniejszą umową; (2) w przypadku konieczności zmiany wymagań co do sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia; (3) w przypadku konieczności zmiany któregokolwiek z terminów wykonania zamówienia lub innych terminów, określonych w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy, z powodu okoliczności niezależnych od Wykonawcy lub z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w dacie podpisania niniejszej umowy; (4) w przypadku konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy, dotyczących wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługi sprzątania rutynowego; (5) w przypadku konieczności zmiany wymagań w zakresie ilości osób przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonywania usług sprzątania rutynowego; (6) w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia; (7) w przypadku konieczności dodania nowych załączników do niniejszej umowy; (8) w przypadku zmiany przepisów prawa, która powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; (9) w przypadku rezygnacji z wykonania dowolnej części zamówienia objętego niniejszą umową z powodu okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w dniu zawierania niniejszej umowy, które powodują konieczność proporcjonalnego zmniejszenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; (10) w przypadku podjęcia decyzji przez Zamawiającego, że Wykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca; (11) w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niemożliwej do przewidzenia w dniu podpisania niniejszej umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a która uniemożliwia Wykonawcy prawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub z załączników do niniejszej umowy lub powoduje nieaktualność postanowień niniejszej umowy lub załączników do niniejszej umowy; 2. Zamawiający oświadcza, że zmiany niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 15 ust. 1 niniejszej umowy są dopuszczalne pod warunkiem, że nie prowadzą do zmiany charakteru niniejszej umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza także zmiany niniejszej umowy, w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, w innych przypadkach określonych w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj: (1) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych; (b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego; (c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; (d) wprowadzenie zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie będzie prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; (e) po dokonaniu zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie niniejszej umowy. (2) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki: (a) konieczność zmiany niniejszej umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; (b) wartość zmiany nie przekracza 50 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto; (c) wprowadzenie zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie będzie prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; (d) po dokonaniu zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie niniejszej umowy. (e) zmiany postanowień umownych na tej podstawie prawnej nie prowadzą do zmiany charakteru niniejszej umowy; (3) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję, że Wykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca; (4) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję, że Wykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, nie zajdą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociągnie to za sobą innych istotnych zmian umowy, a wprowadzenie zmiany niniejszej umowy na tej podstawie prawnej nie będzie prowadzić do uniknięcia stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych; (5) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy Zamawiający podejmie decyzję, że Wykonawcę zamówienia objętego niniejszą umową ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; (6) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku, gdy zmiana, niezależnie od jej wartości, nie jest „istotna” w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. przy czym zmianę uznaje się za „istotną”, jeżeli: (a) zmienia ogólny charakter niniejszej umowy w stosunku do jej pierwotnego brzmienia; (b) nie zmienia ogólnego charakteru niniejszej umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: (aa) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; (bb) zmiana narusza równowagę ekonomiczną niniejszej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w niniejszej umowie; (cc) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z niniejszej umowy; (dd) zmiana polega na zastąpieniu Wykonawcy zamówienia objętego niniejszą umową nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4a, 4b lub 4c ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (7) w przypadku określonym w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku dokonania dowolnych zmian w niniejszej umowie lub w załącznikach do niniejszej umowy, które powodują konieczność zmniejszenia lub zwiększenia kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, pod warunkiem, że łączna wartość wszystkich zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza niż 10 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, a także pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych na tej podstawie prawnej nie prowadzą do zmiany charakteru niniejszej umowy; (8) w przypadku określonym w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku podwyższenia lub obniżenia stawki podatku od towarów i usług i konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto lub zmiany innych kwot wynagrodzeń netto, kwot podatku od towarów i usług oraz kwot brutto określonych w niniejszej umowie; (9) w przypadku określonym w art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku podwyższenia lub obniżenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r., poz. 847) i konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto lub zmiany innych kwot wynagrodzeń netto, kwot podatku od towarów i usług oraz kwot brutto określonych w niniejszej umowie; (10) w przypadku określonym w 142 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub podwyższenia lub obniżenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto lub zmiany innych kwot wynagrodzeń netto, kwot podatku od towarów i usług oraz kwot brutto określonych w niniejszej umowie; (11) w przypadku określonym w 142 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, i konieczności zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia netto, kwoty łącznego podatku od towarów i usług oraz kwoty łącznego wynagrodzenia brutto lub zmiany innych kwot wynagrodzeń netto, kwot podatku od towarów i usług oraz kwot brutto określonych w niniejszej umowie; 4. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia stawki od podatku od towarów i usług warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej podwyższenia stawki podatku od towarów i usług oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 5. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia stawki od podatku od towarów i usług warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy, jest przekazanie przez Zamawiającego wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej obniżenia stawki podatku od towarów i usług oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 6. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej podwyższenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie dowodów ponoszenia przez Wykonawcę dotychczasowych kosztów, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 7. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy, jest przekazanie przez Zamawiającego wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej obniżenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 8. Strony ustalają, że w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 9. Strony ustalają, że w przypadku podwyższenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej podwyższenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie dowodów ponoszenia przez Wykonawcę dotychczasowych kosztów, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 10. Strony ustalają, że w przypadku obniżenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy jest przekazanie przez Zamawiającego wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej obniżenia wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie dowodów ponoszenia przez Wykonawcę dotychczasowych kosztów, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 11. Strony ustalają, że w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, warunkiem dokonania zmian niniejszej umowy jest przekazanie przez Wykonawcę wniosku, zawierającego wskazanie podstawy prawnej zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz wykazanie, że dokonana zmiana ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, przy czym wykazanie tej okoliczności może nastąpić przed przedstawienie wyliczenia, przedstawienie dowodów ponoszenia przez Wykonawcę dotychczasowych kosztów, przedstawienie innych dokumentów lub w inny dowolny sposób. 12. Strony ustalają, że warunkiem wprowadzenia zmian niniejszej umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, w tym również zmiany załączników do niniejszej umowy, jest zawarcie aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 


Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza