Warning: SimpleXMLElement::asXML(/home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/app/config/config.xml) [simplexmlelement.asxml]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/osiedleprzyjazn/public_html/cms/system/libraries/config_xml.php on line 62
Osiedle

Regulaminy - Regulamin Najmu Lokali Użytkowych

REGULAMIN

WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH, DZIERŻAWY TERENÓW,

NA TERENIE OSIEDLA AKADEMICKIEGO „PRZYJAŹŃ”

w WARSZAWIE

 

§ 1.

     Lokale użytkowe, tereny oraz  położone na terenie Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” wynajmowane są w oparciu o pisemną zgodę przez Administrację Osiedla.

§ 2.

1.Osoby zainteresowane najmem zobowiązane są do złożenia w sekretariacie Administracji Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” Dom studenta Ds.-3 „Rogaś”   

   ul. Konarskiego 3 pok. nr 7 podania zawierającego:

a) zwięzły opis planowanej działalności w lokalu lub w terenie,

b) powierzchnię przeznaczoną pod działalność,

c) dokumenty;

  - nr NIP, nr REGON, PESEL,

  - ksero koncesji, (jeśli działalność tego wymaga),

  - umowę spółki dla potwierdzenia reprezentacji, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

  - dowód osobisty w przypadku osób fizycznych.

§ 3.

2.W oparciu o otrzymaną zgodę od administarcji Osiedla sporządzana jest umowa najmu z terminem obowiązywania

  najdłużej  do 09 maja 2024 roku.

3.Lokal użytkowy przekazywany jest Najemcy;

a) po podpisaniu umowy najmu oraz protokołu przejęcia lokalu lub terenu,

b) po wpłaceniu kaucji zwrotnej na wskazany nr rachunku bankowego,

4.Protokół przekazaniu zawiera następujące dane:

 a) data i miejsce przekazania,

b) powierzchnie lokalu z podaniem numeru budynku,

c) opis stanu technicznego lokalu,

d) stan liczników energii elektrycznej i wody,

§ 4.

1. Stawki czynszu najmu określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu dostepny w Administracji Osiedla

2. W skład opłaty za najem lokalu użytkowego wchodzą następujące pozycje:

a) stawka bazowa czynszu,

b) opłata za energie elektryczną według wskazań pod licznika lub ryczałtem w przypadku braku możliwości technicznych zainstalowania pod licznika.

    (pod licznik energii elektrycznej montowany jest w przypadku, gdy najemca nie ma podpisanej umowy z Zakładem Energetycznym).

    Opłata za 1 kWh zgodna jest z stawkami RWE.

c) oplata za energię cieplną -określona jest ryczałtem za 1 m² powierzchni ogrzewanej zgodnie z taryfą firmy DALKIA.

d) opłata za zużytą wodę i odprowadzanie ścieków naliczana jest według wskazań pod licznika lub ryczałtem według stawek MPWiK.

e) podatek od nieruchomości zgodnie ze stawkami ustalanymi, co roku uchwałą  Rady Dzielnicy Bemowo.

f) podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

§ 5.

1.Najemca lokalu zobowiązuje się do należytego korzystania z lokalu, nie może czynić w nim zmian i przeróbek, adaptacji oraz remontów bez pisemnej zgody

   Wynajmującego.

2. Jeśli lokal wymaga remontu, ( o czym zaznaczono w protokole przekazania lokalu) Najemca obejmując lokal wykonuje wszystkie konieczne prace na

    własny koszt i własnym staraniem przedstawiając uprzednio wynajmującemu na piśmie zakres prac wraz z terminem rozpoczęcia i zakończenia robót.

3. Najemca na prowadzenie prac remontowych musi uzyskać na piśmie zgodę Wynajmującego.

4. Jeśli zakres prac remontowych tego wymaga, Najemca ma obowiązek uzyskać odpowiednie pozwolenia od organów Administracji Publicznej

    których kopie przekłada Wynajmującemu. Dopiero po skompletowaniu pełnej dokumentacji Wynajmujący wyraża zgodę na rozpoczęcie robót 

    budowlanych. Kopie wszystkich wymaganych zezwoleń należy dołączyć do teczki Najemcy

5. W ramach umowy najmu Najemca zobowiązany jest do wykonywania napraw koniecznych.

Do nakładów koniecznych zalicza się;

a) drobne naprawy instalacji elektrycznej w tym wymiana żarówek,

b) wbudowanie mebli i ich wymiana,

c) naprawa i konserwacja armatury sanitarnej w kuchni i sanitariatach,

d) zabezpieczenie drzwi i okien przed włamaniem (zamki, blokady, itp.)

§ 6.

1.W przypadku wynajmowania pomieszczeń użytkowych pracownikom Zakładu lub APS na wniosek pracownika Zakładu lub Akademii istnieje możliwość za   

    zgodą Kierownika Zakładu obniżenia bazowej stawki czynszu do wysokości 50%   

 2. Zgoda wydawana jest na piśmie. 

3. Umowa jest zawarta na czas trwania umowy dzierżawy.

§ 7.

1.W przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia, Najemca zwraca lokal lub teren najpóźniej w ciągu 7 dni po zakończeniu umowy.

2.Strony sporządzają protokół zdawczo – odbiorczy.

3.Po podpisaniu protokołu następuje rozliczenie kaucji.

4.W przypadku ulepszenia lokalu bez zgody Wynajmującego Najemca usunie wszystkie elementy wniesione i zamontowane w lokalu i przywróci lokal do

   stanu wynikającego jedynie z normalnego zużycia w ciągu 3 dni od daty zakończenia umowy na własny koszt i własnym staraniem.

5.Jeśli nie usunie wyposażenia w określonym terminie, Wynajmujący może usunąć poczynione zmiany i obciążyć kosztami Najemcę lub pozostawić

   pomieszczenie w takim stanie jak uczynił to najemca bez konieczności rozliczania się z Najemcą.

6.Jesli Najemca nie opuści lokalu (terenu) po zakończeniu umowy najmu,Wynajmujący będzie obciążał dotychczasowego najemcę opłatami wwysokości 100%  

   dotychczasowego czynszu za bezumowne korzystanie z lokalu (terenu) oraz podejmie kroki prawne zmierzające do odzyskania lokalu (terenu).

§ 8.

Najemcy zobowiązani są do opłacania czynszu miesięcznie do 10 dnia danego miesiąca chyba, że najemca wystąpi pisemnie o wyrażenie zgody na przesunięcie tego terminu na koniec danego miesiąca.

§ 9.

1.Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie O.A. „Przyjaźń” lub podmioty zajmujące się ustawieniem i eksploatacją tablic

   reklamowych mogą ustawić nośniki na podstawie umowy najmu terenu z O.A. „Przyjaźń” po uprzednim otrzymaniu zgody z Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

2.Najem przed ustawieniem reklamy powinien uzyskać stosowne pozwolenia budowlane z wydziału Architektury Urzędu Dzielnicy Bemowo.

3.Opłata za udostepnienie miejsca na ustawienie nośnika reklamowego ustala się biorąc pod uwagę powierzchnię tablicy reklamowej. Stawki opłat określa

   załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 10.

Wszystkie umowy i zmiany umów zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu powinny być sporządzane w formie pisemnej.

§ 11.

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej.

§ 12.

W przypadku wadliwego wykonania lub niewykonania postanowień umowy lub zapisów wynikających z przepisów prawa – po pisemnym upomnienia najemcy, sprawy będą kierowane niezwłocznie do sądu.

§ 13.

 Kontrahenci przed podpisaniem umowy najmu powinni zapoznać się z niniejszym regulaminem który dostępny jest;

a)na stronie internetowej Zakładu www.osiedleprzyjazn.pl w zakładce „Dział Publiczny” 

b)w Administracji Osiedla Ds.-3 „Rogaś”- pok. nr 6

§ 14.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 02 stycznia 2011 roku do czasu trwania Umowy dzierżawy zawartej z Biurem Gospodarki Nieruchomości Urzędu m. st. Warszawy.