Biuletyn Informacji publicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”

Biuletyn Informacji publicznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Zakład Osiedle Akademickie „Przyjaźń”

Osiedle Akademickie „Przyjaźń” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony http://www.osiedleprzyjazn.pl . Data publikacji strony internetowej : 2005 -10-20 .data ostatniej istotnej aktualizacji:2021-03-16.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych, brak poprawnego wyświetlenia elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlenia strony, niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia, do zaznaczenia treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem, niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu, niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki, serwis zawiera mapę lokalizacyjną, która może nie być dostępna.
- brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych i niedosłyszących /niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny w dniu 2021-03-04.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@osiedleprzyjazn.pl , michal.malczewski@osiedleprzyjazn.pl  telefon 22 487 15 01. Osoba kontaktową jest Pan Michał Malczewski.

Informacja na temat procedury.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności do strony internetowej.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie zakresu żądania.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.
O. A. „Przyjaźń” zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, O. A. „Przyjaźń” niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa i kto udzieli informacji. Przy czym termin udzielenia informacji nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe O. A. „Przyjaźń” może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej do Kierownika Zakładu Osiedle Akademickie „Przyjaźń”.
Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie http://www.osiedleprzyjazn.pl
Osobą kontaktową do przyjmowania reklamacji, skarg i wniosków jest Pani Hanna Marczak tel. 22 487 15 01. Adres mail:  sekretariat@osiedleprzyjazn.pl

Dostępność architektoniczna.
Kampus - Osiedle Akademickie „Przyjaźń” położone jest w Warszawie ul. Konarskiego 3 i składa się z trzech piętrowych budynków studenckich nowej zabudowy; Ds.-1 „Jelonek”, Ds.-3 „Rogaś”, Ds.-4 „Sarna” i 17 domów studenckich położonych w starej zabudowie.
Domy studenckie:
Ds.- 1 „Jelonek”.
Budynek posiada cztery kondygnacje i podzielony jest na trzy części; A, B, C z dwiema klatkami schodowymi, bez windy umożliwiającej wjazd na wyższe piętra.
Wejście do budynku z ulicy schodami, a także podjazdem umożliwiającym wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku standardowe z blokadą umożliwiającą wjazd wózków inwalidzkich
W części A budynku na wprost wejścia usytuowana jest recepcja.
W części B budynku na parterze znajdują się trzy pokoje dla osób niepełnosprawnych, położone po lewej stronie wejścia do budynku. Pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sanitariaty wyposażone w urządzenia przystosowane są dla osób z niepełnosprawnością ruchową
W całym budynku wyznaczone są drogi ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, a dla osób niepełnosprawnych dodatkowym wyjściem awaryjnym są drzwi balkonowe prowadzące na taras.
Pozostała część budynku nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnych.
Budynek posiada wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada pełen system monitoringu ppoż. z sygnalizacją dźwiękową oraz w przypadku pożaru samoczynnym powiadomieniem drogą radiową jednostki ratowniczej.
Administracja domu studenckiego znajduje się na parterze budynku z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.Ds.-3 „Rogaś”.
Budynek posiada cztery kondygnacje i podzielony jest na trzy części; A, B, C z dwiema klatkami schodowymi z windą umożliwiającą wjazd na wyższe piętra.
Wejście do budynku z ulicy schodami, a także podjazdem umożliwiającym wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku standardowe z blokadą umożliwiającą wjazd wózków inwalidzkich
W części A budynku po prawej stronie od wejścia usytuowana jest recepcja. Wejście do windy znajduje się w części A po lewe stronie wejścia do budynku.
Winda wyposażona jest w sygnalizację dźwiękową.
W części B budynku na parterze po lewej stronie wejścia do budynku znajdują się dwa pokoje dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sanitariaty w tych pokojach wyposażone są w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
W całym budynku wyznaczone są drogi ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, a dla osób niepełnosprawnych dodatkowym wyjściem awaryjnym są drzwi balkonowe prowadzące na taras.
Pozostała część budynku nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnych.
Budynek posiada wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada pełen system monitoringu ppoż. z sygnalizacją dźwiękową oraz w przypadku pożaru samoczynnym powiadomieniem drogą radiową jednostki ratowniczej.
Administracja domu studenckiego znajduje się na parterze budynku z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Ds.-4 „Sarna”.
Budynek posiada cztery kondygnacje i podzielony jest na trzy części; A, B, C z dwiema klatkami schodowymi z windą umożliwiającą wjazd na wyższe piętra.
Wejście do budynku z ulicy schodami, a także podjazdem umożliwiającym wjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi wejściowe do budynku standardowe z blokadą umożliwiającą wjazd wózków inwalidzkich
W części A budynku na wprost wejścia usytuowana jest recepcja. Wejście do windy znajduje się w części A po prawej stronie wejścia do budynku.
Winda wyposażona jest w sygnalizację dźwiękową.
W części B budynku na parterze po lewej stronie wejścia do budynku znajdują się dwa pokoje przystosowane są dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Sanitariaty w tych pokojach wyposażone są w urządzenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową
W całym budynku wyznaczone są drogi ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, a dla osób niepełnosprawnych dodatkowym wyjściem awaryjnym są drzwi balkonowe prowadzące na taras.
Pozostała część budynku nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnych.
Budynek posiada wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada pełen system monitoringu ppoż. z sygnalizacją dźwiękową oraz w przypadku pożaru samoczynnym powiadomieniem drogą radiową jednostki ratowniczej.
Administracja domu studenckiego znajduje się na parterze budynku z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych.

W domach studenckich; Ds.-1, Ds. -3, Ds.-4;
- brak jest oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.
- do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- administracja domów studenckich nie zapewnia studentom tłumacza języka migowego.

Domy studenckie – stara zabudowa.
Stara zabudowa studencka składa się z 17 budynków wolnostojących - parterowych
Wejście do budynków bezpośrednio z ulicy po przez dwu skrzydłowe drzwi drewniane.
Do budynków, do których prowadzą schody wykonany jest podjazd.
Każdy budynek podzielony jest na trzy części; A, B, C. W części A tak zwanej środkowej znajdują się pomieszczenia; pomieszczenie do zmywania naczyń oraz natrysk.
Część B jest korytarzem położonym po lewej stronie wejścia do budynku, z którego wchodzi się do pokoi mieszkalnych. Część C jest korytarzem położonym po prawej stronie wejścia do budynku, z którego wchodzi się do sanitariatów oraz pokoi mieszkalnych.
W Budynkach wyznaczone są drogi ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, natomiast brak jest oznaczeń dla osób niepełnosprawnych.
Budynki nie posiadają monitoringu ppoż., a jedynie podręczny sprzęt gaśniczy
Budynki a także sanitariaty nie są przystosowane do obsługi mieszkańców z niepełnosprawnością ruchową.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Domy studenckie w starej zabudowie nie posiadają własnych miejsc parkingowych. Studenci korzystają z miejsc ogólnodostępnych.
Administracja domów studenckich starej zabudowy położona jest w budynku parterowym z dostępem dla osób niepełnosprawnych.
Administracja nie zapewnia tłumacza języka migowego
Wszystkie ulice wewnętrzne posiadają nawierzchnie asfaltową są oznakowane oraz oświetlone.
Wykaz budynków oraz ich położenie przedstawia plan sytuacyjny Osiedla Akademickiego „Przyjaźń”.
W domach studenckich Osiedla Akademickiego „Przyjaźń” nie ma urządzeń AED

Kierownik Osiedla „Przyjaźń”
Janusz Łagowski